д-р Боряна Митева

Автобиография

 

д-р Боряна Николаева Митева

 

Email:boryana.miteva@gmail.com

Националност: българска

Дата на раждане: 04.02.1986

 

Трудов стаж

 

Дати /от-до/:06.2014-

Име и адрес на работодателя: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15

Вид на дейността:образование

Заемана длъжност:асистент по съвременна обща история

Основни дейности и отговорности:преподавателска дейност

 

Дати /от-до/:06.2015-

Име и адрес на работодателя: АГОРА СОФИЯ, София, ул. Средна гора 97, 1303

Вид на дейността:образование

Заемана длъжност:учител по японски език

Основни дейности и отговорности:преподавателска дейност

 

Дати /от-до/:02.2011 – 05.2011, 02.2009 – 07.2009, 05.2008 – 07.2008

Име и адрес на работодателя: Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”, 1360, София, кв. “Модерно предградие”, ул. “Баба” – 16

Вид на дейността:образование

Заемана длъжност:учител по история и цивилизация

Основни дейности и отговорности:външен лектор по Стара история, Средновековна история на България, Средновековна, Нова и съвременна обща история

Образование и обучение

Дати /от-до/:                                                         23.02.2016г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Софийски Университет “Св. Климент 

Охридски”, ИФ, Катедра “Нова и съвременна обща история”

 

Основни предмети/застъпени

професионални умения:      доктор по история с тема “Политиката на Япония към Източна Азия в годините на Студената война”

 

 

Дати /от-до/:                                                         01.10.2009 – 05.07.2011

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Софийски Университет “Св. Климент 

Охридски”, ИФ, Катедра “Нова и съвременна обща история”

 

Основни предмети/застъпени

професионални умения:                             магистърска програма “Кризи, конфликти и дипломация в   световната политика 

XVII-XX век”/ Нова и съвременна обща история, Международни отношения/

 

Наименование на придобитата 

квалификация:                         магистър по история

 

 

Дати /от-до/:                                                        10.2005 – 07.2009

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Софийски Университет “Св. Климент 

Охридски”, ИФ, Специалност “История”

Основни предмети/застъпени

професионални умения:                             История, Съвременна обща история,

Педагогика

Наименование на придобитата 

квалификация:                         бакалавър по история и професионална квалификация учител по история

 

Дати /от-до/:                                                        09.2000 – 05.2005

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин Кирил Философ”

Основни предмети/застъпени

професионални умения:                             История, Древни езици, Литература,  Философия, Култура, Английски език

Наименование на придобитата 

квалификация:                         средно образование

 

Дати /от-до/:                                                       09.1993 – 05.2000

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             142 СОУ ”Веселин Ханчев”

Основни предмети/застъпени

професионални умения:                             История, Литература, Философия, Руски език, Английски език

Наименование на придобитата 

квалификация:                         начално и основно образование

 

Курсове и специализации

 

Дати /от-до/:           17.09.2014 – 16.03.2015

                                             

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Програма на Японската фондация по 

японски език за специалисти

(Специалисти в културни и академични сфери) - 

 専門日本語研修(文化・学術専門家)

国 際 交 流 基 金

 

 

 

Основни предмети/застъпени

професионални умения:      Японски език и култура, изследване по темата на дисертацията

 

Дати /от-до/:            03.11.2011 – 01.10.2013

                                             

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Софийски Университет “Св. Климент 

Охридски”, ЦИЕК

 

Основни предмети/застъпени

професионални умения:      Следдипломна професионална квалификация по “Японски език и култура” 

 

 

Дати /от-до/:            04.2011 – 04.2014

                                             

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация:             Езикова школа АГОРА СОФИЯ

 

Основни предмети/застъпени

професионални умения:      Японски език

 

 

 

 

Участие в проекти: 

 • “Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2012 г.
 • Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 70-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2013 г.
 • Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 80-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2014 г.
 • “Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, СУ “Св. Климент Охридски”.

Лични умения и компетенции

Езици:Английски език

Четене:отлично

Писмено:отлично

Говоримо:отлично

Руски език

Четене:добро

Писмено:основно

Говоримо:основно

Японски език

Четене:добро

Писмено:добро

Говоримо:добро

Древни езици /Латински, Старогръцки, Старобългарски език/

Четене:добро

 

Технически умения и компетенции: работа с компютър /Internet, Word, Excel, Powerpoint/

 

Научни интереси:

Съвременна история, Международни отношения, Международни отношения в Източна Азия, Международни отношения в АТР, Международни отношения в Евразия, История на Япония, Външна политика на Япония.

  

Списък с публикации 

 

 1. “Източна в Централна Азия”. Сборник от Националната конференция с международно участие “Азия и светът – взаимодействия и взаимоотношения”, 17 декември 2015 г. – предстои публикуване.
 2. “Политиката на Япония към Република Киргизстан.” Сборник “25 години японистика в Софийския университет”, С., 2016 г.
 3. 冷戦時代の日本の北方領土問題に対する政策.平成26年度. 化/学術専門家

日本語研修6ケ月コース. 修了レポート集.国際交流基金関西国際センター.

 1. “What’s the potential of Japan’s foreign policy in Central Asia?”. Central Asia Policy Review, Volume I, Issue III, 2015. https://issuu.com/aemilius/docs/central_asia_policy_review_volume_i
 2. “Политиката на Япония по въпроса за „Северните територии“ (края на XX в. – началото на XXI в.)“ – сп. История, година XXII, книжка 5, 2014.
 3. “Отношенията на Япония с Република Корея и НДРК през 70-те години на XX век“. Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 70-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2013 г.” Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2014.
 4. “Японо-съветското икономическо сътрудничество в съветския Далечен Изток и Сибир през 70-те години на XX век”, Докторантски сборник “Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”, Т. 3, Издателство “Изток-Запад”, София, 2015.
 5. “Въпросът за “Северните територии” и японската политика сейкей бунри 政経分離”, Докторантски сборник “Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”, Т. 2, Издателство “Изток-Запад”, София, 2015.
 6. Японската външна политика към КНР през 80-те години: студени политически-горещи икономически отношения (сейрей кейнетсу 政令経熱)? Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 80-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2014 г. – предстои публикуване
 7. “Ролята на ЯКП и ЯСП в отношенията на Япония със СССР и КНР и влиянието на съветско-китайският конфликт върху японската левица”, Сборник “Социални идеи, движения и политики”, Изследвания на НПИ "Д. Благоев", София, 2014.
 8. Dissertation project’s Essay “Japan’s foreign policy to East and South East Asia in the Cold war era”, Ph.D. Workshop in Japanese Studies, East and Central Europe 2013, sponsored and organized by The Japan Foundation, Budapest (JFBP), February 17-19, 2013.
 9. “Политиката на Япония към Република Корея и нормализирането на отношенията им през 1965 г.”, списание “История”, година XXI, книжка 1, 2013.
 10. “Поврат в политиката на Япония към КНР през 70-те години на XX в.”, Сборник доклади от националната научна конференция с международно участие “Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”. Издателство “Камея”. София, 2013.
 11. “Политиката на Япония към КНДР (1970-1975 г.)”. Национална конференция с международно участие “Страните от Източна, Южна и Югоизточна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, София, 29 ноември 2013 г. http://asiaconference-bg.com/?p=154
 12. “Икономическата дипломация на Япония към Западна Европа през 60-те години на XX в.”, Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, Сборник доклади “Интеграционните процеси през 60-те години на XX век”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2013.
 13. “Икономическата дипломация” на Япония към СССР през 60-те и 70-те години на XX в.”, Сборник “Япония – времена, духовност и перспективи”. С., 2012.
 14. “Япония през погледа на българската историческа наука”, Сборник доклади от “Ежегодни кюстендилски четения 2012”, тема: “Традиция и преход в българската историография”, Кюстендил, 1-3 юни 2012.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645