Китайска традиционна култура. Доц. д-р Александър Алексиев

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ 

(ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ)

 

 

 

ПРОГРАМА 

по

КИТАЙСКА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА

 

 

 

ОКС: МАГИСТЪР

Специалност: МП “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“

 

Хорариум: 30. ч.л.; кредити 4.

Вид дисциплина: Избираема

Лектор: доц. д-р Александър Алексиев

 

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите-магистри с особеностите и развитието на традиционната духовна и материална китайска култура. 

 

 

Теми:

1. Основополагащи принципи на хуманизъм, връзката човек-природа,  четно-нечетно. 2 ч.

2. Китайска философия. 4 ч.

3. Традиционни  добродетели. 4 ч.

5. Будизъм и даоизъм. 4 ч. 

6. Изделия от нефрит, злато и сребро. Бронзови огледала. 2 ч.

7. Бронзови, керамични и порцеланови съдове. 4 ч.

8. Традиционно образование. 4 ч.

9. Традиционна китайска медицина. 4 ч.

10. Традиционна китайска кухня. 2 ч.

 

 

Препоръчителна литература:

Qizhi, Zhang. Traditional Chinese culture. Foreign Languages Press. Beijing, 2004. 

Qizhi, Zhang.  Sourcebook of Traditional Chinese Culture. Long River Press, 2012. 

Lin, Yuan. Drug Discovery and Traditional Chinese Medicine: Science Regulation and Globalization. Kluwer Academic publishers, 2001

Origins of Chinese food culture. Asiapack books. 2006.

 

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

/доц. д-р Пл. Митев/


© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645