Магистърска програма "История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)"

Магистърска програма: История и съвременно развитие на

страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане


ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ и ФКНФ

 

 

Ръководители:

проф. д-р Искра Баева                                                 проф. дфн Нако Стефанов

тел.: 02 9308 231; 02 943 76 62                                    тел.: 0898 71 99 10

e-mail:baeva@clio.uni-sofia.bg                                     nako54@mail.bg

 

Съвместна програма с Факултета по класически и нови филологии Катедра езици и култури на Източна Азия.

Магистърската програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)” дава възможност на записалите я студенти да получат системни познания за миналото и съвременното развитие на три големи и важни за съвременния свят страни от района на Източна Азия. Предлаганите от програмата разнообразни курсове на специалисти от различни сфери на хуманитаристиката предлагат задълбочени знания за историята, политиката, икономиката и културата на такъв ключов регион в съвременната епоха, каквато е Източна Азия. Интересът към Япония, Китай и Корея в началото на ХХІ век непрекъснато нараства по света, затова и България може само да спечели от подготовката на специалисти, които познават миналото, съвременното положение и тенденциите за бъдещо развитие на Източна Азия, както и нейното място в регионалните и глобални международни отношения.

Със знанията и уменията, които ще получат в рамките на трисеместриалното си обучение и с широката си подготовка по регионална (азиатска) и световна дипломация, магистрите, завършили програмата „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)”, могат да се реализират професионално в сферата на: образованието; научноизследователските институти и центрове; държавните институции, включително и като кадри за Министерството на външните работи; в междуправителствените и международните организации и институции, свързани с международните отношения, дипломацията и отношенията с Източна Азия; в системата на културата; музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия между България и страните от Източна Азия; като експерти към изложби, музейни експозиции и колекции; като специалисти в областта на архивите и архивното дело, при администрирането на различни образователни програми.

Програмата е предвидена както за специалисти историци, студенти, завършили някоя от бакалавърските специалности в Историческия факултет, за бакалаври от Факултета за класически и нови филологии, за бакалавърската програма по Международни отношения в Юридическия факултет, така и за неспециалисти хуманитаристи, които в рамките на редовното трисеместриално обучение полагат два допълнителни изпита: „Нова история “ и „Съвременна история“.

Приемът се осъществява с помощта на събеседване с комисията върху мотивацията на кандидатите, тяхната готовност за обучение по тази проблематика и техните очаквания от магистърската програма. В събеседването ще бъде проверена общата хуманитарна култура на кандидат-магистрите.

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645