Международните отношения през ХХ век в зоната на Източна и Югоизточна Азия. Д-р Зорница Грекова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

 

ПРОГРАМА

по

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК В ЗОНАТА НА ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

 

ОКС магистър

 

Специалност: МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“ (Япония, Китай, Корея)

 

Хорариум 30. ч. л.; кредити 2.

Вид дисциплина: избираема

Лектор: д-р Зорница Грекова

 

Анотация:

Курсът е насочен към студентите от магистърската програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“ и представя външнополитическото развитие и международните отношения на държавите от Източна Азия и Югоизточна Азия, като се обръща внимание на големите събития в държавен и регионален план и на преломните моменти от световната история през двадесети век. 

 

Теми:

1. Въвеждащи пояснения.

2. Англо-холандските и Опиумните войни и „отварянето” на Азия към света.

3. Смутните времена на първоначалния национализъм и империализъм от началото на ХХ век.

4. Азия по време на Втората световна война.

5. Следвоенните години и новият световен ред.

6. Деколонизацията и конференцията в Бандунг.

7. Китай в международната политика.

8. Югоизточна Азия в международните отношения.

9. Военните конфликти в Източна и Югоизточна Азия.

10. Годините на разведряване

11. Източна и Югоизточна Азия между СССР и САЩ през годините на Студената война

12. Двата региона след 1991 г.

13. Регионалните организации в Източна Азия.

14. Сблъсъкът на „великите” в съвременна Източна Азия.

15. Отношенията Източна Азия – Европейски съюз.

 

Литература:

Аласор, Рони. Мистичната Югоизточна Азия. С.: Сиела, 2006.

Амброуз, Стивън. Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години, С.: “Петър Берон”, 1995.

Блът, Кристофър. Корея. С.: Рива, 2009.

Европейска комисия. „Към нова стратегия за Азия", COM (94) 314 final, Brussels 1994.

Мирчева, Хр. Съвременна история. С.: Софи-Р, 1999.

Найденов, Борислав. Модерен Китай в зората на новия век. С.: Парадигма, 2001.

Робъртс, Дж.А.Г. История на Китай, С.: Рива, 2009.

Ротермунд, Х. и др. История на Южна и Източна Азия през ХIХ и ХХ век, С.: Кама, 2003.

Хеншал, Кенет Г. История на Япония. С: Рива, 2007.

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

/доц. д-р Пл. Митев/

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645