Отношения, кризи и конфликти между Япония и страните от Източна Азия от края на ХIХ век до края на Втората световна война. Д-р Евгений Кандиларов

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ 

(ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ)

 

ПРОГРАМА

по

ОТНОШЕНИЯ, КРИЗИ И КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ЯПОНИЯ И СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ ОТ КРАЯ НА ХІХ ВЕК ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: история

Семестър: зимен

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 30 ч. лекции (2 часа седмично)

Кредити: 4

Вид дисциплина: задължителна

Проподаватели: д-р Евгений Кандиларов

 

Анотация

Целта на избираемия магистърски спецкурс е да запознае студентите с някои основни аспекти на международните отношения в региона на Източна Азия, през призмата на японската външна политика към този географски ареал. От края на ХІХ век Япония заема централно място в развитието на Източна Азия и оказва огромно влияние както върху политическото и социално-икономическото развитие на източноазиатските държави, така и върху хода на международните отношения, които постепенно се превръщат в заплетен възел от кризи и конфликти. Възходът на японският милитаризъм и колониален експанзионизъм в Източна Азия се превръща в своеобразна прелюдия към началото на Втората световна война, изходът от която променят съществено, както ролята на Япония, така и геополитическият баланс в Източна Азия.

Курсът ще бъде изграден върху проблемно-хронологичния принцип. Акцент ще бъде сложен върху отношенията на Япония с Източноазиатските държави, основно място, сред които в разглеждания период заемат Китай, Корея и СССР. Ще бъдат проследени различни аспекти от на международните отношения в Източна Азия от края на ХІХ век до края на Втората световна война и ролята на Япония в тях. Свободноизбираемият магистърски курс ще бъде в обем от 30 лекционни часа, а заниманията ще включват както традиционния лекционен курс, така и самостоятелна работа по свободно избрани проблеми. Материалът ще бъде поднесен на основата на богат документален материал и разностранна историографска база. В хода на обучението ще бъдат използвани аудио-визуални материали, а от студентите ще се изисква разработване на курсови работи (с акцент върху развитието на уменията за сравнителен анализ и използване на различен изворов материал) и активно участие в дискусиите, на които ще бъде отделено сериозно внимание и които ще имат съществена тежест при оформянето на крайната оценка.  

 

Основни теми и проблеми, които ще бъдат разгледани в рамките на специализираният лекционен курс:

 1. Мястото на Япония и страните от Източна Азия международните отношения през втората половина на ХІХ век.
 2. Япония и страните от Източна Азия в навечерието на “Реставрацията Мейджи” (т. нар. Мейджи ишин).
 3. “Отварянето на Япония” и формулиране на нови външнополитически стратегии и приоритети.
 4. Отношенията между Япония, Корея и Китай. Китайско-японската война (1894-1895 г.) и началото на изграждането на японската империя.
 5. Отношенията между Япония и Русия в края на ХІХ и началото на ХХ век.  Руско-японската война (1904-1905 г.) и последиците нея.
 6. Участието на Япония в Първата световна война.
 7. Фактори на японския милитаризъм и експанзионизъм – теоретико-идеологически, политически и социално-икономически аспекти.
 8. Отношенията между Япония и Съветска Русия от края на Първата световна война до началото на 30-те години на ХХ век.
 9. Окупацията на Манджурия, началото на войната с Китай, разрастване на японската колониална експанзия.
 10. Японската колониална империя, политически, икономически и военни концепции и противоречия. Реакцията на страните и народите от Източна Азия.
 11. Отношенията между Япония и СССР в навечерието на Втората световна война. Военни сблъсъци и дипломатически стратегии. Японо-съветският пакт за неутралитет 1941-1945 г.
 12. Тихоокеанската война – военно-политически и дипломатически аспекти.
 13. Антихитлеристката коалиция и капитулацията на Япония;
 14. Трудно преодолимите последици от колониалната политика на Япония към страните от Източна Азия – социално психологически и политически рефлексии в съвременния свят.
 15. Япония и новият международен ред в Азиатско-тихоокеанския регион след Втората световна война.

 

 

Препоръчителна литература:

 

Хеншал, Кенет Г. История на Япония. С., 2007.

Клаве, Робер. Японците. Историята на един народ. С., 2003.

Петров-Чомаков, Стоян.  Япония. Записки на дипломата. С., 2002.

Йоргов, В. Националните успехи и поражения на Япония като регионален лидер. – Минало, 3/2005;

Кандиларов, Е. От императора Бог към човека монарх – въпросът за новия образ на император Хирохито след Втората световна война – ИБИД, Т. 40, С., 2008, 143-154.

Joseph P. Ferguson. Japanese-Russian Relations. 1907–2007. Routledge Taylor & Francis Group. 2008.

Slavinsky, Boris. The Japanese Soviet Neutrality Pact. A diplomatic History. 1941-1945. Routledge, 2004.

Тhe Cambridge History of Japan. General editors: John W. Hall, Marius B. Jansen, Madoka Kanai and Denis Twitchett. Volume 6. The Twentieth Century Cambridge Histories. 2008.

Samuels, Richard, J. “Rich Nation Strong Army”. National Security and the Technological Transformation of Japan. Cornell University Press, 1994.

Молодяков, Василий. Россия и Япония: поверх барьеров. Неизвестные и забытые страницы российско-японских отношений (1899-1929). М. 2005.

СССР и Япония. К 50-летию установления советско-японские дипломатически отношений 1925-1975. Москва, 1978, 418923, НБ

Frederick R. Dickinson. War and National Reinvention: Japan in the Great War, 1914-1919 (1999)

Saya Makito The Sino-Japanese War and the Birth of Japanese Nationalism. 2011.

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. (Протокол № …)

Декан:

(доц. д-р Пл. Митев)


© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645