СССР и страните от Източна Азия след Втората световна война. Гл. ас. д-р Александър Сивилов, д-р Евгений Кандиларов

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ 

(ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ)

 

ПРОГРАМА

по

СССР И СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

ОКС: Магистър

Специалност: история

Семестър: летен

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 30 ч. лекции (2 часа седмично)

Кредити: 2

Вид дисциплина: свободноизбираема

Проподаватели: гл. ас. д-р Александър Сивилов, д-р Евгений Кандиларов

 

Анотация

Като евразийска държава регионът на Далечния изток винаги е бил важна част от външнополитическите интереси на Русия, а след това и от геополитическата стратегия на СССР. Магистърският курс има за цел да запознае студентите с политиката на Съветския съюз в района на Източна Азия, разкривайки преплитащите се интереси на различните политически фактори, често пъти водещи до военни конфликти, а също и на взаимни зависимости и влияния. Спецкурсът е посветен на периода на Студената война, когато Източна Азия става арена на някои от най-яростните идеологически, политически и военни сблъсъци по време на съществуването на двуполюсния модел, а СССР постепенно засилва влиянието си в този геополитически ареал.

Курсът ще бъде изграден върху проблемно-хронологичния принцип. Акцент ще бъде сложен върху отношенията на СССР с три от държавите в региона, които имат най-съществено значение за политическото, икономическото и идеологическото развитие на тази част на света през втората половина на ХХ век Китай, Япония и Корея. Ще бъдат проследени различни аспекти от международните отношения в Източна Азия след Втората световна война и ролята на Съветския съюз в тях, както и епизодите на откритото идейно, политическо и военно противопоставяне в региона като: Корейската война, военният сблъсък за о. Дамански и др.

 

 

 

Основни теми и проблеми, които ще бъдат разгледани в рамките на специализираният лекционен курс:

1. Далечният Изток във външната политика на СССР – теоретико-методологични проблеми;

2. СССР през 1945 година и мястото му в международната дипломация;

3. СССР и комунистическите движения в Източна Азия;

4. СССР и гражданската война в Китай;

5. СССР и Япония в края на Втората световна война;

6. Начало на Студената война в Източна Азия.

7. Първият горещ конфликт на Студената война – мястото на съветската дипломация и армия по време на войната на Корейския полуостров.

8. Промените в съветското управление и проблемите в Азия;

9. СССР и изграждането на КНР.

10. Възстановяване на дипломатическите отношения между СССР и Япония – териториални, политически и икономически аспекти.

12. Китайско-съветския разрив – политически, икономически, идеологически, военни и личностни аспекти.

13. Търговско-икономически отношения между СССР и Япония 60-те-80-те години на ХХ век.

14. Реформите в КНР и отношението на СССР.

15. Перестройката и съветската дипломация в Източна Азия.

 

Литература:

1. China Learns From The Soviet Union, 1949-Present. Edited by Thomas P. Bernstein and Hua-Yu Li. 2010.

3. Sergei Goncharov, John Lewis, Litai Xue. Uncertain Partners: Stalin, Mao, and the Korean War. Stanford University Press, 1995. 

4. Hara, Kimie Japanese-Soviet/Russiаn relations since 1945: Difficult peace, London, 1998

5. Mathieson, Raymond S. “Japan’s role in Soviet economic growth. Transfer of technology since 1965”, New York, 1979.

6. Morris, Gregory L. Japan, Russia and “The Northern territories” dispute: neighbors in search of a good fence”, Monterey, 2002.

7. Robertson, Myles. Soviet policy toward Japan. An analysis of trends in the 1970s and 1980s”, New York, 1988.

Кутаков, Л. Н. Россия и Япония. Москва, 1988, 553608, НБ

9.  Латышев, И. А. СССР и Япония. Москва, 1987, 542141, НБ

10. Молодяков, Василий. Россия и Япония: поверх барьеров. Неизвестные и забытые страницы российско-японских отношений (1899-1929). М. 2005.

11. СССР и Япония. К 50-летию установления советско-японские дипломатически отношений 1925-1975. Москва, 1978, 418923, НБ

12. СССР – Япония: проблемы торгово-экономических отношений. М., 1984, 512665, НБ

13. Kamiya, Fuji. The Northern Territories: 130 Years of Japanese Talks with Czarist Russia and Soviet Union – Soviet policy in East Asia. Yale University Press, New Haven and London, 1982.

14. Lorenz M. Lüthi. The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World. Princeton University Press, 2008. 

15 Dieter Heinzig. The Soviet Union and Communist China 1945-1950. The Arduous Road to the Alliance Armonk, New York, M.E.Sharpe, 2004

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. (Протокол № …)

Декан:

(доц. д-р Пл. Митев)


© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645