"Япония: икономика, технологии, иновации и управление". С.: Изток–Запад, 2012. Нако Стефанов, Евгений Кандиларов

"Япония: икономика, технологии, иновации и управление". С.: Изток–Запад, 2012. Нако Стефанов, Евгений Кандиларов

 

Представеният труд „Япония – икономика, технологии, иновации и управление“ е широка панорама на:

 • Икономическото развитие на Страната на изгряващото слънце – конкретната динамика на системата на възпроизводство на материалния живот на страната от древността до наши дни, включително индустриалната политика, осъществявана от държавата, съвременното състояние на първичния, вторичиния и третичен сектор по ключови отрасли, икономика на труда и структурата на японската икономика;
 • Технологическия и иновационен прогрес на Япония – развитието на традиционните, индустриалните и върховите технологии в Япония, създаването и динамиката на националната иновационна система;
 • „Японско управление“ като управленски модел на равнище отделна стопанска организация, характеризиращ се с най-високи постижения в областта на интеграцията между човек и организация и явяващ се най-висок етап в развитието на управленската практика и мисъл в „Индустриалната епоха“.

Трудът се състои от пет основни раздела:

 • История на икономическото развитие на Япония;
 • Икономика на Япония – основни параметри и индустриална политика;
 • Технологично и иновационно развитие на Япония;
 • „Японско управление“.

  Изследването е написана на достъпен език и се препоръчва се на:

 • специалисти и изучаващи Япония, страните от Източна Азия и странознанието като предмет;
 • студенти, докторанти, изследователи, преподаватели и практици в областта на икономиката, технологиите, иновациите и управлението;
 • най-широка аудитория, интересуваща се от Япония или въпросите на икономиката, технологиите, иновациите и управлението.

Япония като страна и народ заема особено място в общественото съзнание на България и българите. Далечната островна страна през последните повече от петдесет години винаги е впечатлявала със своите икономически и технологически достижения. И тези достижения определено изглеждат още по-забележителни като се имат предвид два момента:

 • Откъде тръгва Страната на изгряващото слънце преди повече от век, т.е.това, че тя е „закъсняла страна“ по пътя на индустриализма;
 • Факта, че тя е „онеправдана“ от природата поради липсата на значими подземни богатства, както и суровостта на проявите на същата тази природа. 

Следва да се има предвид и това, че географската отдалеченост на България и Япония определя една интересна ситуация. Ако по отношение на немалко големи и значими страни, които са влияели на съдбата на България, е имало, има и най-вероятно ще има винаги „фили“ и „фоби“, във връзка с Япония българите са изключително „фили“. В този смисъл може да се каже, че интересът към Страната на изгряващото слънце сред нас българите е не просто голям, но и „освободен“ от неизбежните пристрастия съпътстващи отношението към едни или други страни и народи.

Безспорно е, че сред ключовите моменти, които привличат вниманието към Япония са икономиката, технологиите, иновациите и управлението. И това е така защото:

 • В икономически план Япония демонстрира едни от най-добрите примери за възможностите на човечеството с минимум средства да постига максимум резултати. В кратък срок през 60-те години Страната на изгряващото слънце показва такива високи темпове на стопанска динамика, които дават право на света да заговори за „Японско икономическо чудо“. И макар днес този успех да е история, японският пример окуражава редица други народи и държави да се опитат да поемат по пътя на догонване и изпреварване на пионерите в областта на съвременния тип икономическа динамика;
 • По отношение на технологичното и иновационно развитие в Япония е създадена национална система, която, ползвайки по най-умел начин геополитически, геоикономически и пр. предпоставки, създава вярна ориентация, акумулира нужния потенциал и активизира ключови фактори за технологично изпреварване в решаващи насоки на научно-техническия прогрес през 80-те години на ХХ век – информационните технологии;
 • По отношение на управлението и днес „Японското управление“ като един създаден на национална почва, но определено притежаващ универсални, общочовешки стойности модел, със своята философия, инструменти и практика на непрекъснатото усъвършенстване чрез използване на творческия потенциал на максимално възможен брой хора, не само впечатлява, но и продължава да е пример за интеграция, мотивация и резултативност.

Целта на дадения труд е не просто да запознае заинтересованата общественост у нас с конкретиката на икономическата, иновационно-технологическата и управленската система на Япония – нещо, което в съвременната обстановка на Интернет, не е толкова трудно достижимо. Стремежът е на основата на детайлния преглед и анализ на фактите да се разкрие съдържанието, т.е. логиката и механизмите на тези системи.

Същевременно изследването си поставя за цел преодоляването на редица митове натрупани през годините, свеждащи функционирането на тези системи до някакъв вътрешно присъщ само за Япония и едва ли не неизменен във времето и пространството културно-духовен комплекс. Без да отрича наличието на такъв комплекс, анализът на развитието води до оценката, че той не е неизменен, а обратното – демонстрира изключителна динамика. За да може този комплекс да поддържа позитивното стопанско и технологично развитие на Япония се прилагат съзнателни и целенасочени усилия.

Не на последно място трябва да се подчертае, че японският опит в икономиката, технологиите, иновациите и управлението не е просто интересно четиво, а полезен урок за всеки, който може да мисли и има решимостта да действа.

Авторите на този труд пожелават на читателите приятни и полезни минути с тази толкова интересна тема: Япония – икономика, технология, иновации и управление.

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645