Език и култура на Китай. Доц. д-р Александър Алексиев

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ 

(ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ)

 

 

ПРОГРАМА 

по

ЕЗИК И КУЛТУРА НА КИТАЙ

 

 

 

ОКС: МАГИСТЪР

Специалност: МП “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“

 

Хорариум: 30. ч.л.; кредити 4.

Вид дисциплина: Задължителна

Лектор: доц. д-р Александър Алексиев

 

 

 

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите-магистри с особеностите на китайския език откъм история, типология, писменост, фонологична и граматична структура, а също така и като носител на културно-специфично съдържание, отразяващ в дълбочина древната и многопластова традиция на китайския народ. Прави се обзор и на развитието на традиционната китайска култура през вековете, и по специално изкуството и литературата. 

 

Теми:

1. История, особености и типология на китайския език. 2 ч.

2. Китайската йероглифна писменост. 2 ч.

3. Фонологична структура на китайския език. 2 ч.

5. Връзки на китайската писменост, фонология, словообразуване и  граматична система с китайската култура. 2 ч. 

6. Китайската лексика откъм културно съдържание. 2 ч.

7. Исторически, географски и социално-икономически фактори за формирането на китайската култура. 6 ч.

8. Развитие и особености на китайската традиционна култура. 4 ч.

9. Традиционно китайско изкуство: архитектура, скулптура, калиграфия, изобразително изкуство, музика, драма. 6 ч.

10. Китайска литература. 4 ч.

  

 

 

 

Препоръчителна литература:

Lang Ye, Liangzhi Zhu. Insights Into Chinese Culture. ATF Asia, 2010.

Michael Loewe, Edward L. Shaughnessy. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge University Press, 1999. 

Michael Sullivan. The Arts of China. University of California Press, 1984. 

Алексиев, А.Б. Игрословието като езиков и културен феномен в Китай. В: Български език и литература. кн. 3-4. София, 2009. стр. 37-45. 

Духовная культура Китая. Энциклопедия в 6-ти томах. Санкт-Петербург, Институт Дальнего Востока РАН, Восточная литература, 2006-2010. 

Сторожук А.Г.  Три учения и культура Китая. Каро, 2010.

Сторожук, А.Г. Введение в китайскую иероглифику. СПб.: КАРО, 2002.

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

/доц. д-р Пл. Митев/


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645