Изобретение “Тринадцати”, или как русская эмиграция в Болгарии дописала Блока в 1921 г. Галина Петкова

Изобретение “Тринадцати”,

или как русская эмиграция в Болгарии дописала Блока в 1921 г. [1]

 

Галина Петкова (Факультет славянских филологий, Софийский университет)

„Болгарская русистика”, 2008, № 1-2, стр. 138-143

 

Текстът разглежда “дописването” на Блоковската поема “Дванайсетте” от руската емиграция в България през 1921. Проблематизира се “бракониерската” (Michel de Certeau) стратегия за правене на литература, реализирана от неизвестните автори, които задействат специфично присвояване на културна памет и измайсторяват вътре в емигрантската културна икономия метаморфози на нейните ценности и правила. Публикуват се поемите Тринайсетте на С. Сарматов и Тринайстите на М. Саевски.

 

 

The text investigates the “supplement” of Blok’s poem “The Twelve” by Russian emigration in Bulgaria in 1921. “Poacher’s” (Michel de Certeau) strategy for making literature, realized by “unknown” authors, who actuate seizing of cultural memory and contrive within emigrant cultural economy metamorphoses of its values and rules, has been scrutinized. The poems “The Thirteen” of S. Sarmatov and “The Thirteenth” of M. Saevsky could be read after the text.

 

[1] Вариант доклада, представленного на литературных чтениях, посвященных 80-летию проф. Георгия Германова и проводившихся в Софийском университете 29 мая 2006 г. За помощь при подготовке настоящей публикации текстов поэм С. Сарматова и М. Саевского благодарю мою коллегу д-ра Ирину Белякову (Москва).

Вж. руската версия на сайта
© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645