Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.

Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.

 

Книгата представлява опит да се погледне обобщено историята на Източна Европа през ХХ в. Тя е структурирана в четири части, първата от които е посветена на общи проблеми от историята на Източна Европа през ХХ в., следващите две са центрирани около водещите страни от региона – Чехословакия и Полша, а последната е посветена на взаимоотношенията на България с други страни както от Източна Европа, така и от други части на света. По-голямата част от отделните глави са написани на основата на първични изворови документи – от основните български архиви. Проблематизирани по нов начин са такива проблеми като характера на Източна Европа като обособен европейски регион, въздействието на медийните послания за настъпилото малко преди и след края на Студената война руиниране на понятието Източна Европа, ролята на жените, на евреите, на либерализма, на формата на управление, на дисидентското движение, на етническите и националните проблеми, на Съединените щати, на съдбата на славяните в различни държави, на опитите за интеграция в историята на този особен европейски регион. Специално внимание е обърнато на различни източноевропейски аспекти от общата европейска криза през 60-те години, както и на моменти от политическите и кадрови трансформации при налагането на съветската система на държавен социализъм след края на Втората световна война.

Посветената на Чехословакия част се спира на няколко отделни проблема: големите личности в историята на тази съставна държава, просъществувала седем десетилетия през ХХ в. – това са президентите Томаш Гарик Масарик, Лудвик Свобода, Густав Хусак и емблематичната фигура от `Пражката пролет` Александър Дубчек. Три глави са посветени на различни аспекти от най-важното следвоенно събитие в историята на Чехословакия – `Пражката пролет`, а последната – на опита за сравнение между преходите към демокрация на Чехословакия и България.

Третата част, посветена на Полша, включва компаративистичното изследване на политическата култура в Полша и България, както и външнополитическите реакции на две от полските кризи – тази от 1968 г. и от 1980 г., когато е създаден първият независим профсъюз в Източна Европа – НПС „Солидарност”.

Последната част има характера на опит за поставяне на съвременна България в контекста на общата история. Става дума за отношенията на България с водещата световна сила САЩ след Втората световна война; за връзките с една малка и неутрална централноевропейска държава, каквато е Австрия; трудните контакти с далечна и революционна Куба; както и на генезиса на трансформационните процеси в България – влиянието на `Пражката пролет`, създаването на първата истински политическа дисидентска организация (Клуб за подкрепа на гласността и преустройството и мястото на 10 ноември 1989 г. в събитията в останалите социалистически страни от Източна Европа.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645