История и съвременно развитие на страните от Източна Азия. Проф. дфсн Нако Стефанов, гл. ас. д-р Светлана Иванова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

ПРОГРАМА

по

ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ

 

ОКС: МАГИСТЪР

 

Магистърска програма: “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“

 

Специалност/Професионално направление: ИСТОРИЯ

Вид дисциплина: задължителна

Общ хорариум: 30 ч.л.; кредити 4

Седмичен хорариум: 2+0

Срок на обучение: 1 семестър

Семестър: 1

Проверка: изпит и курсов проект

Начин на формиране на оценката:

Лектори:  проф. дфсн Нако Стефанов; гл.ас. д-р Светлана Иванова

 

Анотация:

Курсът има за цел да даде базови знания на студентите за ключови моменти в историята и съвременното политическо развитие на Китай, Япония и Корея от древността до наши дни, както и да формира умения за сравнителен историко-политологически анализ и системно осмисляне на цивилизацонната динамика на региона Източна Азия. 

Предвид постигането на тази цел лекционният курс е построен по хронологичен принцип, при което историята на трите страни се разглежда в сравнителен план. Акцентът е поставен върху определени възлови моменти както в развитието на всяка една от гореспоменатите страни, така и върху историта на тяхните взаимоотношения и взаимодействията им с решаващи фактори извън региона – Монголската империя, Запада, Русия, респ. СССР и т.н.

Разработката на курсов проект по този базов курс предполага, че още в рамките на първия семестър студентите ще изградят специализирана ерудиция във връзка с познаване на региона Източна Азия.

 

Теми:

1. Древен Китай – мощен център на културно влияние върху съседните земи. Природна среда, население, периодизация, източници и историография. Древнокитайските династии Шан-Ин, Чжоу, Цин и Хан. Първи сведения за народите, населяващи корейския полуостров и японските острови. (до 3 век) - 4 ч.л.

2. Начало на държавност в Корея и Япония. Корея – проводник на китайското културно влияние върху Япония. Разпространение на будизма и на китайската писменост.(3 – нач. на 8 век) – 2 ч.л.

3. Корея и Япония под културното влияние на Тански Китай. Юански Китай и монголското нашествие срещу Япония. Мински Китай и възцаряването на династия И. Имджинската война (1592-1598) – 2 ч.л.

4. Установяване на къснофеодалните режими на управление в Корея (Чосон, 1391-1910), Япония (Токугава, 1603 – 1868) и Китай (Цин, 1645 – 1911). „Затварянето” на Китай, Корея и Япония. Причини, степен, форма, последици. Криза на къснофеодалните режими на управление в трите държави – 4 ч.л.

5. Китай, Япония, Корея и Великите сили.„Отварянето” на трите държави. Неравноправни договори. Войни и дипломация. – 2 ч.л.

6. За ролята на географското местоположение и за други субективни фактори в историческото развитие. Who is who в китайската, японската, корейската история.          – 2 ч.л.

7. Китай - републиката срещу регионалните власти:Провалената модернизация(1911-1949 г.) Вътрешни проблеми и японската агресия. Япония – наваксване в условията на империалистическо съперничество. Японската колонизация. Корея като обект на японската колонизация – параметри на процеса и фактори на съпротивата. Японо-китайската и тихоокенската войни – 4.ч.л. 

8. КНР – основаване на народната република. „Големият скок“ и „Културната революция“. Япония по пътя на модела на 1955 година – светлини и сенки на японската политическа демокрация. Роля за изграждане на икономическото чудо. Корея – трагедията на разделянето. „Чудото „чухче“ и чудото на реката Хан – 4.ч.л..

9. Краят на „Студената война“. Китай по пътя към могъществото – нови завоевания и нови предизвикателства. Япония –политическите и икономическите трансформации на 80-те и 90-те години. Корейския полуостров – продължението на „Студената война“? – 4 ч.л.

10. ХХI век – Източна Азия като най-динамичен световен регион. „Глобалната криза“ – идва ли края на глобализацията? Перспективите на турбулентното и нееднозначно бъдеще – Източна Азия като възел на световните противоречия или като решение за бъдещето? – 2 ч.л. 

 

Препоръчителна литература:

1. Хартмут Ротермунд. История на Южна и Източна Азия през ХIХ и ХХ век. София, Изд. „Кама“, 2002 г.

2. Пекин – от имперската столица до олимпийския град.София, Изд. Рива, 2010 г.

3. Христова Надежда. Индия, Китай и Япония през III-ХVI век.Велико Търново. УИ „Кирил и Методий“,  2010 г.

4. Николов Й., К.Исова.Средновековният свят: Исторически справочник.С., Изд. Ариадна, 2006 г.

5. Духовная культура Китая. Энциклопедия в 6-ти томах. Санкт-Петербург, Институт Дальнего Востока РАН, Восточная литература, 2006-2010. 

6. Michael Loewe, Edward L. Shaughnessy. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge University Press, 1999. 

7. Michael Sullivan. The Arts of China. University of California Press, 1984. 

8. Интернет ресурси

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

/доц. д-р Пл. Митев/


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645