История на международните отношения. Доц. д-р Костадин Грозев

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

 

ПРОГРАМА

по

ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 

ОКС магистър

 

Специалност: МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“ (Япония, Китай, Корея)

 

Хорариум 30. ч. л.; кредити 4.

Вид дисциплина: Задължителна

Изпот: курсова работа

Лектор: доц. Костадин Грозев, д-р по история

 

 

Анотация:

Курсът цели да въведе в основни понятия и най-важните исторически събития в науката за международните отношения. Студентите ще получат знания за основните системи на международни отношения като акцентът ще бъде върху регионалните аспекти на отделните периоди и актуалните проблеми в геополитическите реалности след края на Студената война.

 

Теми:  

 1. Науката за международните отношения като самостоятелна образователна и научно-изследователска дисциплина.
 2. Историческа еволюция на системите на международните отношения. Вестфалските мирни договори (1648 г.) и значението за модерното устройство на Стария континент. 
 3. Установяване на принципа на “баланс на силите” в Европа през втората половина на XVII век. Европа през ХVIII в. - политика на съглашения, сблъсък на интереси и равновесие на Великите сили (1713-1789 г.)
 4. Великата френска революция (1789-1794г.) и влиянието й в Европа. “Наполеонова“ Европа. Виенският конгрес (1815 г.) и създаването на нова система на международни отношения. Раждането на модерният национализъм в Европа.
 5. Новата съюзна система и пътят към Първата световна война (1900-1914 г.).
 6. Версайско-Вашингтонската система на международни отношения и установяването на новия международен ред.  (1919-1922 г.). Предизвикателствата към световната дипломация и политиката на “омиротворяване” (1933-1939 г.).
 7. Втората световна война - избухване и периодизация. От “странната война” до плана “Барбароса”, съпротивата срещу агресията и създаването на Антихитлеристката коалиция (от 1939 до края на 1943 г.). Война и дипломация (1944-1945 г.).
 8. Системата на международни отношения в годините на Студената война - историографски проблеми. Международноправно регулиране на следвоенния свят(1945-1955 г.). Между блоковото противопоставяне и “разведряването” (1956-1975 г.). Международните отношения и преходът към многополюсния свят (1975-1989 г.).
 9. Етническите, религиозните и социално-политическите конфликти - съществена характеристика на наследството на Студената война. Международната общност и разпадането на многонационалната югославска федерация. Защита на югославската федеративна цялост и преходът към признаване на новите републики.
 10. Променящата се концепция на ООН и НАТО за мироопазване и мироналагане след края на Студената война. 
 11. Проблемите на глобализацията и техният ефект върху международните отношения в началото на ХХI в. 
 12. Съединените американски щати и международната система след края на Студената война.
 13. Организацията на обединените нации и Европейският съюз - фактори за мира и регионалната стабилност на Балканите.

    

ЛИТЕРАТУРА 

 1. Амброуз, Ст., Стремеж към глобализъм. Външната политика на САШ 1938-1992. С., 1993
 2. Бояджиева, Надя, История на международните отношения ХVII-ХХ в. (исторически и правни аспекти). С., 2002
 3. Бояджиева, Н., САЩ и конфликтът в Босна и Херцеговина (1989-1995). С., 2000
 4. Бринкли, А., История на американския народ. С., 1996
 5. Ваис, Морис, Международните отношения след 1945 г., С., 2004
 6. Вейга, Франсиско, Балканският капан. Една европейска криза в края на века, С., 1999
 7. Верт, Николай, История на Съветския съюз. С., 2000
 8. Джонсън, Пол, Съвременността. Светът от 20-те до 90-те години. С., 1994
 9. Джонсън, П., История на американския народ. С., 2002
 10. Кисинджър, Хенри, Дипломацията. С., 1997
 11. Кисинджър, Х., Политиката. Към дипломацията на ХХI век, С., 2002
 12. Кожухаров, Йордан. Дипломати, Консули. Протокол. С., 2006
 13. Международни отношения. Международно право. Дипломация. Кратка енциклопедия. Георги Стефанов, Благой Видин и др. С., 2001
 14. Мирчева, Христина. История на международните отношения в най-ново време. В две книги, С., 2002
 15. Оксфордска история на 20 век, С., 2000
 16. Орлов, А. и др. История на Русия. От най-древни времена до наши дни,С., 2002
 17. Пантев, А., Глушков, Хр. Р. Мишев, История на Новото време, Велико Търново, 2004
 18. Раф, Д., История на Германия, С., 2000
 19. Дипломатический словарь в трех томах. Москва, 1984
 20. Современные международные отношения. Под ред. проф.А. В.Торкунова, Москва, 2005
 21. American Foreign Policy. Theorethical Essays. Ed. G.John Ikenberry. New York, 2003
 22. Baylis John, St. Smith, Ed. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations.Oxford, 2001
 23. Best, Antony, Jussi M. Hanhimaki, Joseph A.Maiolo, Kirsten E.Schulze, Ed. International History of the Twentieth Century. London, 2004
 24. Bhatia, Michael. War and Intervention. Issues for Contemporary Peace Operations, Kumarian Press, 2003
 25. Evans, Graham and Jeffrey Newnham. The Penguin Dictionary of International Relations. London, 2002
 26. Nye, Joseph S., Jr. Understanding International Conflict. An Introduction to Theory and History. Pearson longman, 2005

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. (Протокол № …)

Декан:

(доц. д-р Пл. Митев)


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645