Корейски език и култура. Проф. дфн Александър Федотов, доц. д-р Светла Къртева-Данчева

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

 

ПРОГРАМА

по

КОРЕЙСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

 

ОКС МАГИСТЪР

 

Специалност: МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“ (Япония, Китай, Корея)

 

 

Хорариум   30. ч.л.; кредити 4.

Вид дисциплина: Задължителна

Лектори:  проф. дфн Александър Федотов

доц.д-р Светла Къртева-Данчева

 

Анотация:

Курсът представя най-важните характеристики на корейския език и корейската култура. Направлението за корейския език запознава студентите с теориите за неговия произход, с особеностите на графиката, фонетиката, морфологията и синтаксиса. Направлението, в което се представя корейската култура акцентира върху.уникалния характер на корейското културно-историческо наследство, мястото на традиционната корейска култура в системата от конфуцианско-китайския културен ареал в Източна Азия.

 

 

Теми:

  1. Произход на корейскияезик – теории и хипотези. 2ч.
  2. Писмени системи иду, кугьол и хянгчхал 2ч.
  3. Мотиви и предпоставки за въвеждане на собствено корейско писмо хангъл. 2 ч.
  4. Характеристики на графичната система хангъл 2 ч.
  5. Особености на корейската лексика. 2 ч.
  6. Особености на корейския морфосинтаксис 2 ч.
  7. Езиковата ситуаця в Р.Корея и в КНДР 3 ч.
  8. Особености на традиционната корейска култура – 3 ч.
  9. Развитието на корейската култура в контекста на конфуцианско-китайския културен ареал в Източна Азия – 3 ч.

10. Трансмисионите механизми на корейската култура – 2 ч.

11. Синкретизмът в корейската култура – 3 ч.

12. Разделена Корея – разделени култури? – 2 ч.

13. Корейската „вълна” днес – 2 ч.

 

Препоръчана литература:

.1. Светла Къртева-Данчева. Кратка история на корейското езикознание. София, 1997;

  1. The Theory of Altaic Languages and Korean. Korea Journal. Vol. 22, No 1, 1982;

3. The Korean Language. Seoul, 1983.

4. Александър Федотов. Традиционна корейска култура. София: Ексел-М, 1999;

5. Александър Федотов. Корея. София: Шамбала букс, 1997;

6. Wanne J. Joe. Traditional Korea. A Cultural History. Seoul: Chung’ang University Press, 1972;

7. Boye Lafayette De Mente. NTC’s Dictionary of Korea’s Business and Cultural Words. Illionois; NTC Publishing Group, 1998.

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

/доц. д-р Пл. Митев/


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645