Нова обща история. Доц. д-р Росица Ташева

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

 

ПРОГРАМА

по

НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

 

ОКС: магистър

Специалност: История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 30 ч. л., кредити 4

Изпит: курсова работа

Лектор: доц. д-р Росица Ташева

 

АНОТАЦИЯ

Курсът има за цел да запознае студентите с основните процеси, събития, личности и идеи, характеризиращи епохата на новото време - от края на ХV до началото на ХХ век. Най-важните проблеми, върху които се акцентира, са: възникването и утвърждаването на буржоазното общество и капиталистическата икономика, раждането и възхода на националните държави, ролята на революциите в историята, индустриализацията, възникването на модерния конституционализъм и либералната демокрация. Повечето от идеите, техническите изобретения, принципите и институциите, които формират модерното в развитието на света, са продукт на европейските народи. Ето защо централно място в курса по Нова обща история заема развитието на Европа и нейната експанзия, без да се пренебрегва влиянието на извъневропейския свят както и съпротивата му срещу европейското господство. Специално внимание се обръща на обществата и държавите в Източна Азия, на развитието на европейския колониализъм в този регион, на модернизационните процеси, настъпили под влияние на европейските държави и САЩ.

 

ТЕМИ

ВЪВЕДЕНИЕ. Новото време – хронологически граници и периодизация. Характерни черти в развитието на света в модерната епоха.

 1. Държавите и обществото в Европа в прехода от Средновековието към Новото време. Формиране на териториално обединени и централизирани монархии. Европейското общество– обща характеристика и основни социални групи. Новата духовна атмосфера в Европа - Ренесанс и хуманизъм. 
 2. Великите географски открития и техните последици. Причини за експанзията на Европа. Покоряването на Новия свят. Първите колониални империи. Европейският колониализъм в Азия. Последици за развитието на Европа и света. 
 3. Реформацията и контрареформацията в Европа. Протестантската реформация – причини, идеи, реализация и значение. Идеи и практика на католическата контрареформация. Разпространение на католицизма в Източна Азия. Религиозните войни в Европа през ХVІ и ХVІІ век.
 4. Абсолютизмът като държавно-политическа система в Европа през ХVІ-ХVІІІ век. Произход и основи на политическия режим. Главни отличителни черти. Форми на реализация – съдебна и административна монархия. Апогеят на абсолютната монархия – личното управление на Луи ХІV във Франция.
 5. Английската революция от средата на ХVІІ век (1640-1660). Англия през първата половина на ХVІІ век - особености на социалната структура и политическата система; пуританството. Конфликт между короната и парламента при династията на Стюартите. Етапи на революцията, социално-политически течения, законодателство. Историческо значение.
 6. Възход на парламентаризма в Англия: Реставрацията, “Славната революция” и парламентарната монархия през ХVІІІ в. Късните Стюарти, парламентът и политическите партии. Събитията от 1688-1689 г. Хановерската династия и еволюцията на политическата система. Раждането на модерния конституционализъм. 
 7. Научната революция и идеите на европейското Просвещение. Успехите на модерното научно знание. “Философите” от ХVІІ и ХVІІІ в. – новите идеи за обществото, държавата, икономиката. Просветен деспотизъм; външна политика на просветените владетели. 
 8. Американската революция и създаването на САЩ. Развитие на английските колонии в Северна Америка и конфликтът с метрополията. Антиколониалната идеология. Войната за независимост и раждането на американската република. Конституцията на САЩ – принципи и организация на властта. Характеристика на президентския режим.
 9. Френската революция от ХVІІІ век: конституционната монархия (1789-1792). Причини за революцията. 1789 – “година първа на свободата”. Организация на политическия живот. Законодателство на Учредителното събрание. Революцията и Европа. Провал на опита за конституционна монархия. 
 10. Френската революция от ХVІІІ век: републиката (1792-1799). Жирондата на власт и начало на кризата в революцията. Якобинската диктатура: програмата за спасение и крайностите на якобинизма. Термидорианската реакция. Конституцията от 1795 г. и нейното функциониране. Външна политика на Директорията. Краят на революцията, резултати и историческо наследство. 
 11. Наполеон, Френската империя и Европа. Франция в годините на Консулството и Първата империя: учредяване и еволюция на Наполеоновия режим; държавата и обществото – реформите на Наполеон Бонапарт. Наполеоновите войни и френската хегемония в Европа. 
 12. Индустриалната революция в Англия и като световно явление. Предпоставки. Промени в технологиите и организацията на индустрията. Революцията в транспорта. Индустриализацията в европейските държави и САЩ. Икономически и социални последици. 
 1. Идейно-политическите течения през ХІХ век. Либерализъм. Консерватизъм. Раждането на модерния национализъм. Демократичното движение. Утопичен социализъм и марксизъм. 
 1. Европейските държави през първата половина на ХІХ век. Виенският конгрес и опитът за реставрация на стария ред. Либералният Запад (Англия и Франция) и консервативният Изток (Прусия, Австрия и Русия) - социални, политически и национални проблеми.
  1. Революциите от 1848-1849 г. в Европа. Причини и условия за европейската революционна вълна. Революцията във Франция, Австрийската империя, германските и италианските държави - общи черти и специфични особености. Историческо значение. 
 1. Триумфът на национализма в Италия и Германия. Обединението на Италия – програми и реализация. Политиката на “желязо и кръв” на Бисмарк и създаването на Германската империя. 
 2. САЩ от Гражданската война до началото на ХХ век. Противоречията между Севера и Юга. Войната от 1861-1865 г. – развитие, резултати, последици. Раждането на нова велика сила.
 3. Eвропейските държави в края на ХIХ и началото на ХХ век. Англия, Франция, Германия, Русия – особености на икономическото, социалното и политическото развитие; главни насоки на външната политика.
 4. Новият империализъм и държавите в Източна Азия през ХІХ и началото на ХХ век. Колониално съперничество между великите сили. Разделяне на Китай на сфери на влияние; криза и реформи в Китайската империя; републиканската революция. Япония - модернизация и империализъм.
 5. Първата световна война. Пътят към войната. Начало, етапи, фронтове, участници, сражения и резултати. Икономически, социални и политически промени. Краят на войната и равносметката. 

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

Гаврилов, Б. История на Новото време. Курс лекции. С., 2011.

Мишев, Р. История на страните от Изтока и Латинска Америка в Ново време. Кратък курс лекции. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2011.

Пантев, А., Хр. Глушков, Р. Мишев. История на Новото време. В. Търново, 1994.

Петков, П. Поглед към Новото време. Европа през ХVІ-ХVІІІ в. С., 2008 /и др. изд./. 

Петков, П. Деветнадесетият век на Европа. От Френската революция до Първата световна война. С., 2008.

Орлов, А. С. и др. История на Русия: от най-древни времена до наши дни. Труд, 2002.

 

ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ МОДЕРНАТА ЕПОХА

Николо Макиавели. Владетелят. С., Panorama BG, 2004 /и др. изд./.

Джон Лок. Два трактата за управлението. С., 1996. /Втори трактат за управлението/

Шарл Монтескьо. За духа на законите. С., Наука и изкуство, 1984. /Книги 1, 2, 3, 5, 11/

Жан-Жак Русо. За обществения договор. С., ЛИК, 1996 /и др. изд./.

 

СБОРНИЦИ С ДОКУМЕНТИ

Френската революция в текстове и документи. Съст. Р. Ташева, С., Университетско издателство, 1992.

Залезът на Стара Европа. Сборник документи за историята на международните отношения в края на ХІХ и началото на ХХ в., 1871-1914. Съст. Б. Гаврилов. С., 1995.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Бринкли, А. История на американския народ. Прев. от англ. С., 1999.

Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. Прев. от немски. С., 1993.

Гаврилов, Б. Векът на абсолютизма, 1648-1788. С., 1999.

Гаврилов, Б. Държавата - това съм аз. Франция в епохата на краля слънце, 1638-1715. С., 2002.

Джонсън, П. История на американския народ. Прев. от англ. Рива, 2001.

Дюфрес, Р. Наполеон. Прев. от фр. С., Кама, 2000.

Кенеди, П. Възход и падение на Великите сили. Икономически промени и военни конфликти, ХV-ХХ век. Прев. от англ. С., 1997.

Новая история стран Азии. Вторая половина ХІХ-начало ХХ вв. Под ред. В. И. Овсянникова. Москва, Социално-полит. Журнал, 1995.

Ротермунд, Х. О., Делисен, А. и др. История на Южна и Източна Азия през ХІХ и ХХ век. Индия, Китай, Корея, Югоизточна Азия, Япония. Прев. от фр. София, Кама, 2003. 

Ташева, Р. Френският абсолютизъм. Основи, теория, принципи. В. Търново, Фабер, 2007.

Ташева, Р. Якобинците във Френската революция, 1789-1794. С., 1989.

Хеншал, К. История на Япония: От каменната ера до превръщането на страната в свръхсила. Прев. от англ. София, Рива, 2007. (Henshall, K. G. A History of Japan. From Stone Age to Superpower. New York, St. Martin’s Press, 1999.)

Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 г. до днес. Програма, мит, реалност. Прев. от англ. С., 1996.

Цимбаев, Н. История на Русия, ХІХ-началото на ХХ век. С., Парадигма, 2007.

Bayly, C. A. The Birth of the Modern World, 1780-1914. Global Connections and Comparisons. Blackwell Publishing, 2004.

Fairbank, J. K., M. Goldman. China. A New History. Second Enlarged Edition. Harvard University Press, 2006.

Spence, J. D. The Search for Modern China. New York, London, W. W. Norton & Company, 1990.

The Cambridge History of Japan. Volume 5. The Nineteenth Century. Edited by Marius B. Jansen. Cambridge University Press, 2007.

The New Cambridge Modern History. Vol. 1-13. Cambridge University Press, 1957-1996.

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. (Протокол № …)

Декан:

(доц. д-р Пл. Митев)


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645