Руската Федерация и Япония - взаимоотношения и взаимодействия след разпада на СССР. Проф. дфн Нако Стефановprinter

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Катедра  “Нова и съвременна история”

 

 

П Р О Г Р А МА 

 

по  

Руската Федерация и Япония - взаимоотношения и взаимодействия след разпада на СССР

 

 

ОКС:  магистър

Специалност: История – Магистърска програма по “История на Евразия, Русия и Източна Европа”

Форма на обучение – редовна

Хорариум: 60 ч. /45 ч. лекц. + 15 ч. упр./; кредити: 7,5

Вид дисциплина: задължителна

 

Лектор/и/:  проф. д.ф.н. Нако Стефанов

 

 

Анотация


Магистърският курс представя политическите, геополитическите, икономическите и геоикономическите, както и социокултурните взаимоотношения и взаимодействия между РФ и Япония в периода след разпада на Съветския съюз.

Теази взаимоотношения се развиват в рамките на два ясно различими периода и началото на формирането на трети такъв:

  • 90-те години на ХХ век;
  • От края на 90-те години до началото на т.нар. „Глобална криза“;
  • В рамките на започването на т.нар. „Глобална криза“ до днес.

          Руско-японските взаимоотношения и взаимодействия в рамките на тези три периода се развиват в няколко основни формата, а именно:

  • Геополитически и геоикономически взаимодействия и международни отношения;
  • Общополитически и партийно-политически позиции и взаимоотношения;
  • Икономически, научно-технически и външнотърговски взаимодействия;
  • Социо-културни особености и културни взаимодействия. 
 

      Спецкурсът "Руската Федерация и Япония - взаимоотношения и взаимодействия след разпада на СССР" дава възможност на студентите от магистърската програма да придобият задълбочен поглед във връзка с една „по-скрита“ област, както за широката аудитория, така и за експертната общност в България – руско-японските отношения.Всичко това изгражда в магистрите широкоформатни знания, което ще спомогне за по-успешната им бъдеща професионална реализация.


 

Тема:

Хорариум

1

Общ преглед на руско-японските отношения във формата Руска Империя-Япония и СССР-Япония

6 часа

2

Геополитически и геоикономически взаимодействия и международни отношения РФ и Япония през 90-те години на ХХ век;

6 часа

3

Общополитически и партийно-политически позиции и взаимоотношения между РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

6 часа

4

Икономически, научно-технически и външнотърговски взаимодействия между РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

6 часа

5.

Социо-културни особености и културни взаимодействия между РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

6 часа

6

Геополитическата и геоикономическата трансформация в света в първите години на новия век и отношенията между РФ и Япония

6 часа

7

„ Стабилизацията“ на Русия и търсенето на нови политически и икономически взаимодействия с Япония

6 часа

8

Руско-японските културни взаимоотношения в първите години на новото столетие 

6 часа

9

„Глобалната криза“ и появата на нови фактори и взаимодействия в политическите отношенията между РФ и Япония. Опити за изграждане на нови тенденции в икономическите взаимоотношения на РФ и Япония 

6 часа

10

Проблеми, предизвикателства и перспективи в цялостните руско-японски взаимоотношения и взаимодействия 

6 часа

 

 

Въпрос

1

Общ преглед на руско-японските отношения във формата Руска Империя-Япония и СССР-Япония

2

Геополитически и геоикономически взаимодействия и международни отношения РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

3

Общополитически и партийно-политически позиции и взаимоотношения между РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

4

Икономически, научно-технически и външнотърговски взаимодействия между РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

5.

Социо-културни особености и културни взаимодействия между РФ и Япония през 90-те години на ХХ век

6

Геополитическата и геоикономическата трансформация в света в първите години на новия век и отношенията между РФ и Япония

7

„Стабилизацията“ на Русия и търсенето на нови политически и икономически взаимодействия с Япония

8

Руско-японските културни взаимоотношения в първите години на новото столетие

9

„Глобалната криза“ и появата на нови фактори и взаимодействия в политическите отношенията между РФ и Япония Опити за изграждане на нови тенденции в икономическите взаимоотношения на РФ и Япония

10

Проблеми, предизвикателства и перспективи в цялостните руско-японски взаимоотношения и взаимодействия

 


Библиография 

 

1.Стефанов Н. Иновационно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай и РКорея. София, „Изток-Запад“, 2011.

 

2.Стефанов Н., Е.Кандиларов. Япония – икономика, технологии, иновации и управление. София, „Изток-Запад“, 2012.

 

3.Шишов А.В. Россия и Япония.История военных конфликтов. Москва, „Вече“, 2000.

 

4.Крупянко М.И., Л.Г. Арешидзе. США и Восточная Азия.Борьба за новый порядок. М., „Международные отношения“, 2010.

 

5.Крофтс А. П. Бьюкенен.История Дальнего Востока.Восточная и Юговосточная Азия.М., Центполиграф, 2013.

 

 6.Латышев. И.А. Япония, японцы и японоведы. Москва, 2000.

 

7.Сейджи кейдзай йо:ран. Политически и икономически справочник. Токио, 1996.

 

8.Япония – Энциклопедический словарь. Москва, Изд. “Республика”, 1992.

 

9.Japan – A Profile of a Nation. Kodansha International. Tokyo, 1994.

 

10.Information Bulletin. Public Information and Cultural Affairs Bureau. Ministry of Foreign Affairs. Japan. 1998- 2012.