Япония - език и култура. Гл. ас. д-р Гергана Руменова Петкова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

по

ЯПОНИЯ – ЕЗИК И КУЛТУРА

 

ОКС: МАГИСТЪР

 

Магистърска програма: “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“

 

Хорариум: 30 ч.л.; кредити 4

Вид дисциплина: Задължителна

Лектор: гл. ас. д-р Гергана Руменова Петкова

 

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите-магистри с основите на японския език и писмена система от една страна и да ги въведе в особеностите на японската култура – традиционна и съвременна, материална и духовна. Часовете са разпределени като съчетание от теория на японската култура и език, което дава достатъчна база за по-нататъшното обучение както по японски език, при наличие на интерес и мотивация, така и по японска култура с цел по-висока квалификация и разширен кръгозор. Темите, представящи японската култура, са подбрани с цел да въведат студентите в културния ареал на Япония и да ги подготвят, посредством дискусии и писмени задачи, за бъдещото им професионално развитие и реализация.

 

 

 

Теми:

1. Уводно занятие – запознаване с целите на курса, методологията и източниците. 2 ч.

2. Японският език – особености на писмената система. 2 ч.

3. Япония – географски и исторически обзор. 4 ч.

4. Японски език – структура на изречението. 2 ч.

5. Духовна култура – религиозно-философски системи, естетика, народни вярвания, празничен календар. 4 ч.

6. Японски език – основна лексика и базова граматика. 4 ч.

7. Традиционна и съвременна архитектура. Бит и ежедневие на японците. 4 ч.

8. Култура на хранене и култура на обличане на японците. Исторически преглед и съвременно състояние. 4 ч.

9. Японското общество. Съзнание за общност. Проблеми на междукултурния диалог. 4 ч.

 

 

Препоръчителна литература:

 

Минна-но Нихонго. Учебник по японски език за чужденци. Част 1.

Кавай, Хаяо. Мукаши-банаши-то нихонджин-но кокоро. Токио. 1982.

Нишимото, Тойохиро. Ишьокуджу-но рекиши. Токио. 2006.

Петкова, Г. Етнография на Япония. С. 2010.

Петкова, Г. Домът на чудесата – символика на традиционната архитектура и интериор в японските вълшебни приказки.

Цигова, Б. Пътят на словото в Япония – за написаното и изреченото през вековете. С. 2006.

Цигова, Б. Дзен естетиката и японската художествена традиция. С. 1988.

Янагита, Кунио. Сендзо-но ханаши. Токио. 1975.

и други.

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

(доц. д-р Пл. Митев)


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645