Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г. С., 1997, Bulgarian Foreign Policy after 10 November 1989. Sofia, 1997, 190 p.printer