Азиатската политика на Китай след Студената война. Д-р Зорница Грекова

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Катедра: “Нова и съвременна история”

 

ПРОГРАМА

по

Азиатската политика на Китай след Студената война

 

 

 

ОКС: магистър

Специалност: История

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 30 ч. лекции; кредити:

Вид дисциплина: избираема

Лектор: д-р Зорница Грекова

 

Анотация

Курсът разглежда отношенията между Китайската народна република (КНР; Китай) и азиатските държави/региони в периода след края на Студената война. Първите две лекции са посветени на историческите основи и развитие на китайската външна политика, идеята за Поднебесната империя, затварянето за света, болезненото отваряне през ХІХ в. и влиянието на тези събития върху съвременната китайска политика. Ще бъдат разгледани и конфуцианството, политиката на Мао и други важни фактори. Останалите лекции са посветени на двустранните отношения на Китай с държавите от Азия, както и на политиката на Китай в азиатските регионални организации.

 

Лекционен курс

 1. Историческо развитие на китайската външна политика.
 2. Основи на китайската външна политика.
 3. Отношения на Китай с Япония 
 4. Отношения на Китай с двете Кореи.
 5. Отношенията между Китай и Русия.
 6. Завръщането на Китай в Централна Азия.
 7. Отношения Китай-Индия.
 8. Отношения между Китай и останалите държави в Южна Азия.
 9. Двустранни отношения Китай и континентална Югоизточна Азия.
 10. Двустранни отношения Китай и морска Югоизточна Азия
 11. Китай в азиатските регионални организации.
 12. Китай в ООН.
 13. Сблъсъкът между Китай и САЩ в Азия.
 14. Съперничеството между ЕС и Китай в Азия.
 15. Китай и Азия – накъде през ХХІ век?

 

Библиография

 1. Аласор, Рони. Мистичната Югоизточна Азия. С.: Сиела, 2006.
 2. Александрова, Силвия Н. САЩ „откриват” Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2007.
 3. Амброуз, Стивън. Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години, С.: Петър Берон, 1995.
 4. Баев, Йордан. Другата студена война. С.: Военно издателство, 2012.
 5. Джонсън, Пол. Съвременността (Светът от 20-те до 90-те), С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1993.
 6. Жерне, Жак. Китайската цивилизация, С.: Кама, 2004.
 7. Кисинджър, Х. За Китай, С.: Труд, 2012.
 8. Мирчева, Хр. Югоизточна Азия. Традиции и съвременност. С.: Парадигма, 2001.
 9. Найденов, Борислав. Модерен Китай в зората на новия век. С.: Парадигма, 2001.
 10. Оксфордска история на 20. век. С.: Труд, 2000.
 11. Ротермунд, Х. и др. История на Южна и Източна Азия през ХIХ и ХХ век, С.: Кама, 2003.
 12. Узунов, Филип. От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Велико Търново: Фабер, 2005.
 13. Хънтингтън, С.: Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, С.: Обсидиан, 2002.
 14. Anderson, Benedict. Imagined Communities: nationalism, London and New York: Verso, 1991.
 15. Anderson, Benedict. The Spectre of Comparison. Nationalism, Southeast Asia and the World, London and New York: Verso, 1998.
 16. Beeson, M. (ed.) Contemporary Southeast Asia, London: Palgrave Macmillan, 2009.
 17. Beeson, Mark. East Asian Regionalism and the End of the Asia-Pacific: After American Hegemony. − The Asia-Pacific Journal, Vol. 2-2-09, 2009.
 18. Christensen, Thomas J. Chinese Realpolitik. − Foreign Affairs, Vol. 75, No. 5, 1996.
 19. Christensen, Thomas J., Johnston, Alastair Iain and Ross, Robert S. Conclusions and Future Directions. −  In: Alastair Iain Johnston and Robert S. Ross (eds.), New Directions in the study of China’s foreign policy, Stanford: Stanford University Press, 2006.
 20. Deng Xiaoping - The Years of Hardship and Danger, China Daily, 10 July 2007, http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-07/10/content_6142550_5.htm.
 21. Denoon, David B.H. and Frieman, Wendy. China’s Security Strategy: The View from Beijing, ASEAN, and Washington. – Asian Survey, Vol. 36, No. 4, April 1996.
 22. Sukma, Rizal. China and Indonesia: The Politics of a Troubled Relationship, London and New York: Routledge, 2004. 
 23. Thayer, Carlyle A. China Consolidates its Long-Term Bilateral Relations. 1 July 2000. http://csis.org/publication/comparative-connections-v2-n2-china-southeast-asia-relations-china-consolidates-its-long.
 24. Wallerstein, Immanuel. The Rise of East Asia, or The World-System in the Twenty-First Century, http://fbc.binghamton.edu/iwrise.htm.© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645