проф. д-р Андрей Андреев


 

 http://www.uni-vt.bg/1/?c=userinfo&userid=175

 

Роден: 12. февруари 1960 г., гр. Сливен

Средно образование: СГ “Добри Чинтулов”, гр. Сливен, 1978 г.

Висше образование:  ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 1984 г. спец. “История”

Асистент: 1986 г., ИФ, катедра Нова и Най-нова обща история, спец. История на Русия.

Старши асистент: 1989 г.

Главен асистент: 1994 г.

Докторантура:

“Начало на разкола в Руската Православна Църква през 50-те – 60-те години на ХVІІ век.”, СНС – София, 1994 г.

Доцентура:

“Руската Православна Църква и съветската власт (първата половина на ХХ век).” СНС – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2002 г.

Професура, 2015 г.

Научни интереси:                              

История на Руската православна църква, Православна и славянска идея, Българо-руски отношения ХVІІ – ХІХ в.

Преподавателска дейност:

Упражнения: редовни студенти специалности “История”, “ИГ”, “Археология” и “Етнология”, до 1999 г. и “Балканистика” – семинарни занятия по “История на Русия”; водил съм и семинарни занятия по “Съвременна история” пред спец. “Български език и история.” Лекции по История на Русия: Редовно обучение: спец. Археология и Етнологиям; Задочно обучение: спец. История и История и география. Лекции в колежите в Плевен и Добрич. Магистърски курсове: Програми: Обща история- тема: “Руски политически идеи ХІХ – началото на ХХІ в.” Европеистика: “Източна Европа и ЕС.” Магистърски курс в Православния Богословски факултет: “Духовна и светска власт в православния свят.”

Административна работа:                

Декан Исторически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2007–2012 (и в момента)

Редколегии на научни издания:

Сб. “Българите в Северното Причерноморие”, т. VІІ, В. Търново, 2000.

Международна дейност:

Специализации: Русия, Москва, МГУ “Ломоносов” – 1989 г., 2 месеца; Украйна, Харков – 1995 г., 2010, 20 дни; Русия, Москва, РГГУ – 1996 г., 3 месеца, Русия, Уфа, 2004, 2009, 2011.

 

КНИГИ:

 

Руската православна църква през първата половина на ХХ век. Велико Търново, 2006

 

Русия (Съветска Русия–СССР) 1914–1945. Велико Търново, 2005

 

Великите князе, царете и императорите на Русия. В съавт. с Йордан Андреев. С., 2001

 

Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857–1878). София, 2015                                                                                             

проф. д-р Андрей Андреев

ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТА НА VIA EVRASIA:

 

Андрей Андреев

Каква е съдбата на патриаршеската библиотека? (една версия). – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, 2013.

 Андрей Андреев.pdf

 

Андрей Андреев

Поглед върху “непримиримите” и катакомбната църква в СССР (1927-1945). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Втората световна война и Руската православна църква. – Modern History. БашГУ, 2006.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Руската православна църква в първите години на XX век. – В: Материали от международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев. В. Търново, 2005.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Руски политически идеи – приемственост и конфронтация. – В: Предизвикателствата на XXI век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог. Варна, 2004.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Политически тероризъм в Русия (идеология, практика, традиции). –В: Светът между сътрудничеството и тероризма. Варна, 2005.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Старообрядческите поселения в Добруджа през ХVІІІ-ХІХ в. – В: България, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна. 2008.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Епископ Андрей Уфимски – създател на Руската катакомбна църква. –В: Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят.“ В. Търново, 2012.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Руски общественополитически идеи и българското общество XVII – XIX век. – Modern History. Уфа, БашГУ, 2005.

Андрей Андреев.pdf


Андрей Андреев

Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век.

– В: Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60 години отдадани на историята и висшето образование. В. Търново, 2009.

Andrey Andreev.pdf


Андрей Андреев

Руските славянски комитети и идеята общ “славяно-руски език” 

 – В: Проблеми на българската езикова политика. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2007, 239–259.

 Андрей Андреев.pdf

 

Андрей Андреев

Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията “стари” и “млади”

– В: “Млади” и “Стари“ в Българското Възраждане. Годишник на РИМ Пловдив, кн. IV, 99–111.

 ANDREY ANDREEV.pdf


Андрей Андреев

Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на ХІХ век

 

– В: Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006, 55–75.

Андрей Андреев.pdf 


Андрей Андреев

Политиката на Русия към балканските православни християни през ХVІІ век

– В: Балканите – език, история и култура. Т. 2. В. Търново 2011, 103–114.

ANDREY ANDREEV.pdf 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645