Almanach VIA EVRASIA. Редакционна колегия

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

 

ДАРИНА ГРИГОРОВА – проф. д-р (история на Русия ХIХ–ХХ в.), катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ръководител на Евразийския център VIA EVRASIA

 

ЗАМ.-ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

 

АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ – доц. д-р (история на Русия, Латинска Америка ХХ в.), катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, координатор на Евразийския център VIA EVRASIA

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

 

ИСКРА БАЕВА — проф. д-р (съвременна история на Източна Европа), катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Евразийски център VIA EVRASIA


НИНА ДЮЛГЕРОВА  – проф. д.ик.н. (международни отношения, история на Русия), Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Евразийски център VIA EVRASIA

 

КОСТАДИН ГРОЗЕВ – проф. д-р (съвременна обща история, история на САЩ, международни отношения), академичен директор на УКХ "Алма Матер", катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ – проф. д-р (история на Русия – руската църква, XVII—XX в.), декан на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Евразийски център VIA EVRASIA

 

НИКОЛАЙ ЦИМБАЕВ – проф. д.и.н. (история на Русия XIX в.), Исторически факултет, МГУ “М.В. Ломоносов”, Русия

 

ЕЛЕНА ПОНОМАРЬОВА – проф. д.полит.н. (международни отношения, съвременна балканска история), Департамент по политически науки, МГИМО-Университет, Русия

 

АЛЕКСАНДЪР ФИЛЮШКИН — проф. д.и.н., ръководител на Катедрата по история на славянските и на балканските страни в СПбГУ, Русия

главен редактор на   Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.spbu./ru/ 


ЕВГЕНИЙ САВКОВИЧ – доц. д-р (съвременна история на Китай), Департамент по Източни изследвания, Томски държавен университет, Русия


СЕРГЕЙ ПАХОМЕНКО – доц. д-р (съвременна история и международни отношения), Мариуполски държавен университет, Украйна

 

АЛЕКСЕЙ ДЗЕРМАНТ – д-р по философия, Институт по философия, Департамент по история на идеите в Национална академия на науките, гл. ред. на академичния алманах “СИВЕР”, Беларус

 

САГИНТАЙ БЕРДАГУЛОВА – доц. д-р (съвременна история), Евразийски национален университет “Л.Н. Гумильов”, Астана, Казахстан

 

ЛИЛИ БОЖИЛОВА — езиков редактор на българските броеве


ХУДОЖНИК: СВЕТЛАНА МИРЧЕВА


EDITORIAL BOARD:


EDITOR-IN-CHIEF:

 

DARINA GRIGOROVA – Prof. Dr. in Russian History of Ideas at Faculty of History of Sofia University, Head of Eurasia center VIA EVRASIA

 

VICE EDITOR-IN-CHIEF:

 

ALEXANDER SIVILOV – Assoc. Prof. Dr. in Russian History and History of Latin America at Faculty of History of Sofia University, Coordinator of Eurasia center VIA EVRASIA

 

EDITORIAL BOARD:

 

ISKRA BAEVA – Professor Dr. of Contemporary and East European History at Faculty of History, Sofia University, Eurasia center VIA EVRASIA

 

NINA DYULGEROVA – Professor Dr. Habil. of International Relations, Varna Free University, Eurasia center VIA EVRASIA


KOSTADIN GROZEV –Professor Dr. in Contemporary History, History of USA, International Relations, Academic Director of UCH Alma Mater, Faculty of History, Sofia University

 

ANDREY ANDREEV – Professor Dr. in Russian History, Dean of the Faculty of History of Veliko Tarnovo University, Eurasia center VIA EVRASIA

 

NIKOLAY TSIMBAEV – Professor Dr. Habil. of Russian History at Moscow State University, Russia

 

ELENA PONOMAREVA – Professor Dr. Habil. of International Relations at Comparative Politics Department, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO–University) 

 

ALEXANDER FILYUSHKIN – Professor Dr. Habil. of Russian History  at Saint Petersburg State University, Editor-in-Chief of 

 Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.spbu./ru/  

 

EVGENY SAVKOVICH – Assoc. Prof. Dr. in Modern History and Chinese Foreign Policy at Department of Oriental Studies, Tomsk State University, Russia

 

SERGEY PAKHOMENKO – Assoc. Prof. Dr. of International Relations at Mariupol State University, Ukraine

 

ALEXEY DZERMANT  – Research Fellow of Institute of Philosophy at Department of History of Ideas of National Academy of Sciences of Belarus

 

SAGINTAY BERDAGULOVA – Assoc. Prof. Dr. at Lev Gumilev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 


GRAPHIC DESIGNER: Svetlana Mircheva

LILLY BOZHILOVA - editor of Bulgarian edition

ISSN (online) 1314-6645

ISSN (print) 1314-6580 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645