Almanach VIA EVRASIA. Редакционна колегия

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

 

ДАРИНА ГРИГОРОВА – доц. д-р (история на Русия ХIХ–ХХ в.), катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ръководител на Евразийския център VIA EVRASIA

 

ЗАМ.-ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

 

АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ – гл. асист. д-р (история на Русия, Латинска Америка ХХ в.), катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, координатор на Евразийския център VIA EVRASIA

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

 

ИСКРА БАЕВА — проф. д-р (съвременна история на Източна Европа), катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Евразийски център VIA EVRASIA


НИНА ДЮЛГЕРОВА  – проф. д.ик.н. (международни отношения, история на Русия), Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Евразийски център VIA EVRASIA

 

КОСТАДИН ГРОЗЕВ – доц. д-р (съвременна обща история, история на САЩ, международни отношения), академичен директор на УКХ "Алма Матер", катедра “Нова и съвременна история”, Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ – доц. д-р (история на Русия – руската църква, XVII—XX в.), декан на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Евразийски център VIA EVRASIA

 

НИКОЛАЙ ЦИМБАЕВ – проф. д.и.н. (история на Русия XIX в.), Исторически факултет, МГУ “М.В. Ломоносов”, Русия

 

ЕЛЕНА ПОНОМАРЬОВА – проф. д.полит.н. (международни отношения, съвременна балканска история), Департамент по политически науки, МГИМО-Университет, Русия

 

АЛЕКСАНДЪР ФИЛЮШКИН — проф. д.и.н., ръководител на Катедрата по история на славянските и на балканските страни в СПбГУ, Русия

главен редактор на   Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.spbu./ru/ 


ЕВГЕНИЙ САВКОВИЧ – доц. д-р (съвременна история на Китай), Департамент по Източни изследвания, Томски държавен университет, Русия


СЕРГЕЙ ПАХОМЕНКО – доц. д-р (съвременна история и международни отношения), Мариуполски държавен университет, Украйна

 

АЛЕКСЕЙ ДЗЕРМАНТ – д-р по философия, Институт по философия, Департамент по история на идеите в Национална академия на науките, гл. ред. на академичния алманах “СИВЕР”, Беларус

 

САГИНТАЙ БЕРДАГУЛОВА – доц. д-р (съвременна история), Евразийски национален университет “Л.Н. Гумильов”, Астана, Казахстан

 

ЛИЛИ БОЖИЛОВА — езиков редактор на българските броеве


ХУДОЖНИК: СВЕТЛАНА МИРЧЕВА


EDITORIAL BOARD:


EDITOR-IN-CHIEF:

 

DARINA GRIGOROVA – Assoc. Prof. Dr. in Russian History of Ideas at Faculty of History of Sofia University, Head of Eurasia center VIA EVRASIA

 

VICE EDITOR-IN-CHIEF:

 

ALEXANDER SIVILOV – Assist. Prof. Dr. in Russian History and History of Latin America at Faculty of History of Sofia University, Coordinator of Eurasia center VIA EVRASIA

 

EDITORIAL BOARD:

 

ISKRA BAEVA – Professor Dr. of Contemporary and East European History at Faculty of History, Sofia University, Eurasia center VIA EVRASIA

 

NINA DYULGEROVA – Professor Dr. Habil. of International Relations, Varna Free University, Eurasia center VIA EVRASIA


KOSTADIN GROZEV – Assoc. Prof. Dr. in Contemporary History, History of USA, International Relations, Academic Director of UCH Alma Mater, Faculty of History, Sofia University

 

ANDREY ANDREEV – Assoc. Prof. Dr. in Russian History, Dean of the Faculty of History of Veliko Tarnovo University, Eurasia center VIA EVRASIA

 

NIKOLAY TSIMBAEV – Professor Dr. Habil. of Russian History at Moscow State University, Russia

 

ELENA PONOMAREVA – Professor Dr. Habil. of International Relations at Comparative Politics Department, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO–University) 

 

ALEXANDER FILYUSHKIN – Professor Dr. Habil. of Russian History  at Saint Petersburg State University, Editor-in-Chief of 

 Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.spbu./ru/  

 

EVGENY SAVKOVICH – Assoc. Prof. Dr. in Modern History and Chinese Foreign Policy at Department of Oriental Studies, Tomsk State University, Russia

 

SERGEY PAKHOMENKO – Assoc. Prof. Dr. of International Relations at Mariupol State University, Ukraine

 

ALEXEY DZERMANT  – Research Fellow of Institute of Philosophy at Department of History of Ideas of National Academy of Sciences of Belarus

 

SAGINTAY BERDAGULOVA – Assoc. Prof. Dr. at Lev Gumilev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 


GRAPHIC DESIGNER: Svetlana Mircheva

LILLY BOZHILOVA - editor of Bulgarian edition

ISSN (online) 1314-6645

ISSN (print) 1314-6580