Магистърска програма "Балканите и Русия (история, култура, политика)"

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
Срок на обучение: 2 семестъра за специалисти
Форма на обучение: редовна; задочна
Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане
Срок на обучение: 2 семестъра за неспециалисти
Форма на обучение: редовна; задочна
Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

http://see.uni-sofia.bg/balkanite-i-russia.html

 

Студентите, които се запишат в магистърската програма „Балканите и Русия“, ще могат да се запознаят задълбочено с историята на вековните контакти между Балканите и Русия, в които има както елементи на общност, така и на противопоставяне. Те ще имат също така възможността да осмислят съвременните проблеми и аспекти на тези двустранни отношения. Получилите магистърската степен ще имат по-задълбочени познания за регионалната история на Балканите в контекста на взаимоотношенията с един външен геополитически фактор, какъвто е Русия. Програмата дава възможност на студентите магистри да изучават интензивно балкански и руски език, което ще им позволи пряко да се запознаят с културните аспекти на балканско-руските контакти.

Абсолвентите на магистърската програма могат да се реализират професионално в областта на образованието, средствата за масова информация, музеите, в държавната администрация, в обществени и неправителствени организации, във фирмите и стопанските субекти, които развиват търговско-икономически отношения с балканските страни, с Русия и др.

Събеседването има за цел да провери общата информираност и интерес на кандидатите в областта на историята и културата на Балканите и Русия по приложената литература.

Литература:

Христо Матанов. Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2002
Георги Бакалов. Византия. Културно-исторически очерци. С., 2001
Мария Тодорова. Балкани – балканизъм. 2. изд. С., 2008
Едгар Хьош. История на балканските страни. С., 1998
Николай Цимбаев. История на Русия, ХІХ- началото на ХХ век. Т. 1-2. С., 2005-2007

Дисциплини

Руските пътешественици в Светите места
Руска културна история, ХІV-ХХІ век.
Русия и Източният въпрос, ХVІІІ-ХІХ век.
Проблеми на българо-руските отношения през ХІХ век.
Балканите в руската култура
Балкански език (гръцки, турски, румънски)
Практически руски език
Власт, обществено мнение, литература
Руско-балкански политически отношения 1878-1918 г. – проблемни аспекти
Руски културни стереотипи, обществени представи, литературни образи
Югоизточна Европа в съветското геополитическо пространство след Втората световна война
Постсъветска Русия
Дипломна работа

Избираеми (студентите избират 1 дисциплина през І семестър и 2 дисциплини през ІІ семестър от предложените дисциплини)

История на жените. Жените в руската култура, ХVІІІ-ХХI в.
Съветско-югославски отношения след Втората световна война
Руската мисия на Балканите. Политика и идеология в имперска Русия, краят на ХVІІІ – нач. на ХХ в.
Между Изтока и Запада: традиция и реформи в Русия и Османската империя, ХVІІ-ХІХ в.
Музика и власт в СССР

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645