Предисловие. Алманах “VIA EVRASIA”

АЛМАНАХ “VIA EVRASIA”

 

 

         “Корените на руската народностна самобитност и народна култура от чисто психологическа гледна точка са трудно доловими и трудно обясними, още повече че съвременната историография не е привикнала да се занимава и разсъждава за подобен род проблеми и естествено е да няма някакво определено мнение за тях. Това ще рече, че историкът не винаги съумява да се добере до първопричината на нещата, до тяхната най-дълбока същност”[1].

Емил Михайлов.                

 

         Алманах “VIA EVRASIA” и неговият първи брой “РУСИЯ В ОТРАЖЕНИЯТА НА ИСТОРИЯТА” е посветен на проф. Емил Михайов, допринесъл със задълбочените си познания и широк хоризонт на историческо мислене за развитието на руската медиевистика в България, наш преподавател в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

         Алманахът представя работата на Евразийския център “VIA EVRASIA” за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, създаден по проект “Млади учени − 2011” към Фонд “Научни изследвания”.

         Екипът на “VIA EVRASIA” е съставен предимно от млади изследователи в областта на Русия−Евразия от Катедрата по Нова и съвременна история на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а сътрудниците на евразийския център са утвърдени учени в руската и източноевропейската история, с което се опазва крехката нишка на приемствеността в историческата наука.

         Изследователското поле на академичния анализ на Евразийския център е историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.

         Евразийската тематика в съвременния свят е особено актуална, от една страна, от гледна точка на геополитиката и на международните отношения след трансформацията на Студената война в т.нар. горещи точки, от друга − като модел на културно хармонично общуване между Изтока и Запада. Русия по силата на историческия си опит − още от времето на Руската империя, от ХIХ век консолидира евразийското пространство, съчетавайки европейската култура, християнската духовност и евразийската държавност.

         Оттук и естествената поява на центъра за евразийски изследвания “VIA EVRASIA”, който поставя академичните параметри на темата Русия−Евразия като баланс на политизираното й представяне в съвременното информационно пространство.

         Темата Русия−Евразия е водеща и за алманах “VIA EVRASIA”, чиято издателска философия е да бъде форум на различните гледни точки в академичните среди, на различните “отражения” на Русия–Евразия в историята, които представят и авторите на алманаха – учени от Историческия и Славянския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, от ШУ “Епископ Константин Преславски”, от ВСУ “Черноризец Храбър”, от Института за исторически изследвания и от Института по балканистика & Центъра по тракология към БАН, от Историческия факултет на най-доброто висше училище в Русия – МГУ “М. В. Ломоносов”, от Евразийския национален университет “Л. Н. Гумильов”, Астана, Казахстан, и др.

         Най-вероятно проф. Михайлов е прав, че “историкът не винаги съумява да се добере до първопричината на нещата”, но по-важен е пътят на историка, част от който е и призванието му да дари на читателя си възможността за избор и за свое осмисляне на историята.

                   Дарина Григорова

        [1]Михайлов, Е. Киевска Русия като културен феномен. − В: ГСУ ИФ. Т. 87, 1994, с. 66.

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645