Развитие на обществената мисъл в страните от Източна Азия. Проф. дфсн Нако Стефанов

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ 

(ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ)

 

ПРОГРАМА

по

РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ

 

ОКС: магистър

 

Магистърска програма: “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония, Китай, Корея“

 

Специалност/Професионално направление: ИСТОРИЯ

Вид дисциплина: избираема

Общ хорариум: 30 ч.л.; кредити 4

Седмичен хорариум: 2+0

Срок на обучение: 1 семестър

Семестър: 1

Проверка: изпит и курсов проект

Начин на формиране на оценката:

Лектор: проф. дфсн Нако Стефанов

 

Анотация:

Курсът има за цел да запознае с основните течения на обществената мисъл в страните от Източна Азия през ХХ век, както и да покаже как са се формирали тези идейно-ценностни комплекси във времето и пространството – кои са били общосоциалните, културните, политическите и икономическите фактори на тяхното възникване и как обществената мисъл е „действала“ обратно върху социално-политическите процеси в обществата на Източна Азия.

Първоначално се прави преглед на цивилизационната платформа, на основата на която се развиват „вносни“ и „местни“ идеи и идейни комплекси. Съответно се прави преглед на базови обществено идейни течения във всяка от източноазиатските страни – Китай, Корея и Япония. 

С особен акцент се ползва разглеждането на оригиналните идейни приноси, родени в страните от Източна Азия през ХХ век.

 

Теми

 1. Общата цивилизационна идейно-религиозна платформа в Източна Азия – будизъм и конфуцианство;
 2. Специфичните идейно-религиозни комплекси и синтези в Китай, Корея и Япония – даоизъм, шаманизъм, шинтоизъм и други;
 3. Модернизацията в източноазиатските общества и ролята на западните идеи – християнство, либерализъм и консерватизъм;
 4. Пътищата на работническите и социалистическите идеи в страните от Източна Азия;
 5. Различните национализми в страните от Източна Азия – от агресивния японски национализъм през охранителните и революционно-освободителните форми на национализма в Китай и Корея;
 6. Ултранационализъм, фашизъм и азиатизъм на знамето на Япония;
 7. Маоистките идеи – базови ценности,  ключово съдържание и влияние по света;
 8. Идейни и философски течения в Япония след Втората световна война ;
 9. Южна Корея – азиатски варианти на буржоазната идейна култура;
 10. Идеите „чучхе“ – предпоставки за възникване и рационално съдържание;
 11. Неолиберализмът в Източна Азия – идеи и практика;
 12. „Социалистическият прагматизъм на Дън“
 13. Източна Азия – има ли възможности за глобален духовен център? 

 

Литература

 1. Александър Федотов. Традиционна корейска култура. София: Ексел-М, 1999
 2. Духовная культура Китая. Энциклопедия в 6-ти томах. Санкт-Петербург, Институт Дальнего Востока РАН, Восточная литература, 2006-2010. 
 3. Nakane Chie. The Japanese Society. Charles E. Tuttle Company, Tokyo, 1970.
 4. Hane, M. Modern Japan: A Historical Survey. Westview Press, 1986.
 5. Benedicth Ruth. The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture. Charles E. Tuttle Company Inc. Copyright 1946, Renwed 1974.

 

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:

/доц. д-р Пл. Митев/


© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645