Руси и татари (ХV – краят на ХVII век). Гл. ас. д-р Алексей Кальонски

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Катедра  “Нова и съвременна история”

 

 

П Р О Г Р А МА 

 

по  “Руси и татари (ХV – краят на ХVІІ в.)”

 

ОКС:  магистър

Специалност: История – Магистърска програма по “История на Евразия, Русия и Източна Европа”

Форма на обучение – редовна

Хорариум: 60 ч. лекции; кредити: 3

Вид дисциплина: избираема

 

Лектор/и/:  гл. ас. д-р Алексей Кальонски

 

 

 

 

Анотация

 

В рамките на специализирания курс се разглеждат различни проблеми и аспекти на руско-татарските отношения в периода от разпадането на Златната Орда до края на ХVII век. Това е време на историческа смяна на ролите, в което една уседнала земеделска християнска цивилизация постепенно надделява над номадските си, предимно мюсюлмански съседи и противници. Векове наред изграждащата се предмодерна Руска империя среща съпротива отстрана на различни татарски държавни формации и племена – най-сериозната пречка пред териториалната и кoлонизационната й експанзия на юг и изток. Ще бъдат разгледани пoлитическите, военните и дипломатическите перипетии на т. н. “степна политика”, нейното отражение върху общия ход на историческите процеси в Русия и Източна Европа. Студентите ще се запознаят с етно-религиозните, социалните, икономическите и идеологическите (“цивилизационните”) измерения на тази проблематика, значима не само за руската история и историография. 

 

 

 

 

 

 

Теми

 

Гората и степта: “номадският синдром” в руската историография. - 6 ч.

 2. Златната Орда и нейните руски васали до края на ХIV в. - 6 ч.

 3. Разпадането на Златната Орда до началото на ХVI в. Миграционни и етнически процеси. Племенни и държавни наследници. - 6 ч.

 4. Възход и териториална експанзия на Московската държава до началото на ХVI в. “Степната политика” на московските князе.- 6 ч.

 5. Отношения с Казанското, Сибирското и Астраханското ханства. Новите татарски владения на цар Иван IV Грозни.  - 6 ч.

 6. Руско-кримските отношения през ХV - ХVI в.  - 6 ч.

 7. Отношения с Крим, Ногаите и Османската империя до края на ХVII в.- 6 ч.

 8. Руското проникване в степната зона. “Украйни”. Военната граница.  Засечни черти, крепости, градове и колонизация. - 6 ч.

 9. Номади и земеделци.  Казаци и татари. - 6 ч.

10. Татарите като поданици на Руската монархия до края на ХVII в. Социална категориалност, религия и етничност.   - 6 ч.

   

 

 

 

 

 

 

Литература:

  1. Алексеев, Ю. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989.

2. Багалей, Д. Очерки из истории колонизации степной окраини Московского государства, ЧОИДР, 1886, 138 (3). 

3. Базилевич, К. Внешняя политика русского централизованного государства (вторая половина ХV века). М., 1952.

4. Володарский, Я. Население России в конце ХVII –начале ХVIII в. Численность, сословно-классовый характер, размещение. М., 1977.  

5. Голобуцкий, В. А. Запорожское казачество. Киев, 1957.

6. Греков, И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы ХIV – ХVI вв. М., 1963.  

7. Грушевский, М. История украинского казачества до соединения с Московским государством. Т. 1-2, Киев, 1913 – 1914.

8. Димитрова, М. Образуване на татарската държава в Крим. – Минало, 1999, 3.

9. Загоровский, В. Белгородская черта. Воронеж, 1969. 

10. Загоровский, В. Изюмская черта. Воронеж, 1975.

11. Зимин, А. Россия на пороге нового времени. М., 1972.

12. Каргалов, В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники. М., 1967. 

13. Каргалов, В. Конец ордынского ига. М., 1980.

14. Каргалов, В. На степной границе. Оборона “Крымской Украины” Русского государства в первой половине ÕVI столетия. М., 1974.   

15. Международные связи России до ХVII в. Под ред. на А. Зимин и В. Пашуто. М., 1961.

16. Насонов, А. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. М.-Л., 1940. 

17. Новосельский, А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине ÕVII в. М., 1948. 

18. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юговосточной Европы в ХV – ХVI вв. Главные тенденции политических отношений. Сб. ст. М., 1990.

19. Россия ХV – ХVII вв. глазами иностранцев. Ред. Ю. Лимонов, М., 1986. 

20. Россия, Польша и Причерноморье в ХV – начало ÕVIII вв. Сб. ст. М., 1979. 

21. Санин, Г. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине ХVII в. М., 1987. 

22. Санин, Г. Южная граница России во второй половине ÕVII- первой половине ÕVIII в. – In: Russian History, Vol. 19, Chicago, 1992, 433 – 459. 

23. Сафаргалиев, М. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.

Програмата е приета от ФС на ИФ на 22.03.2005 /Протокол № 6.

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645