28. ПРОФ. Д.И.Н. ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ (25.09.1930 – 25.08.2004). БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОФ. Д.И.Н.  ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

(25.09.1930 – 25.08.2004)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Spasova Jordanka Bibliographia Emil Mihaylov, VIA EVRASIA, 2012, 1.pdf

 

Роден на 25.09.1930 г. в гр. София. Завършва История в СУ през 1953 г.

Асистент по История на Русия  в ИФ на СУ – 1961; Ст. ас – 1968; Гл. ас. – 1972; Доцент – 1976; Професор – 1991.

 

1965

1. Изучаване на българо-руските взаимоотношения през Средновековието след 9.IХ.1944 г. – И с т.  прегл., 1965, № 2, 84–91.

 

1966

2. Българо-руските взаимоотношения от края на Х до 30-те години на ХIII в. в руската и българската историография. – Г С У, ФИФ, 59 , 1966 [за 1965], № 3, 159–186.

3. Към ранната история на град Бяла през Възраждането. –  И з в. Нар. музей – Русе, 2, 1966, 37–63.

 

1967

4. Българо-руските културни взаимоотношения от края на Х до 30-те години на ХIII в. в руската и българската историография. – Г С У, ФИФ, 59 , 1967 [за 1966], № 3, 193–258.

 

1968

5. Към историята на град Бяла през Възраждането. – И з в. Нар. музей – Русе, 3, 1968, 51–74.

 

1970

6. Град Бяла в историята на културното възраждане. – И з в. Нар. музей – Русе, 4, 1970, 73–87.

7. Съветската историческа наука за образуването на древноруската държава. – И с т.  прегл., 1970, № 3, 89–99.

 

1971

8. Обособяване на източните и южните славяни. – И с т.  прегл., 1971, № 3, 63–80.

 

1972

9. Склавини и анти в долнодунавските земи. – Г С У, ФИФ, 1972 [за 1970], № 3, ч. 1, 27–52.

 

1973

10. За руско-българската етническа граница до края на X век. – Г С У, ФИФ, 65, 1973 [за 1971], № 3, 183–211.

 

1974

Защитена дисертация за стенеп „кандидат на науките“ на тема: „Руси и българи през ранното Средновековие (до 964 г.). С., 1973. 323 л.

            Рец.: Н. М. Дилевски и В. Гюзелев.

            Автореферат. С., 1974. 23 с.

Представена от СУ „Климент Охридски“, Исторически факултет; Утв. от ВАК с Прот. № 5 от 28.05.1974 г.

 

1975

11. Руси и българи през ранното средновековие (602–964 г.). – Г С У, ИФ, 66, 1975 [за 1972/1973], 79–143.

 

1980

12. Една дуалистична легенда в старата руска летопис. – Във: Б ъ л г а р с к о  средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. С., 1980, 233–239.

13. Формирование  феодальной собственности на землю в Киевской Руси. – Във: О с н о в н ы е  закономерности смены общественно-экономических формаций в истории СССР. С., 1980, 64–81.

 

1981

14. България и Русия през ранното средновековие (VI–X в.). – Във: Б ъ л г а р и я  и народите на Съветския съюз през вековете. Летопис  на дружбата. Т. 8. С., 1981, 571–589.

 

1982

15. Киевска Русия (882–1132). – И с т.  прегл., 1982, № 5, 45–72.

 

1983

16. Христоматия  по история на СССР. [Учебно помагало за студентите от ВУЗ]. Състав. Емил Михайлов и др. С., Наука и изкуство, 1983. 724 с.

            Други състав.: П. Панайотов, Св. Панова, Л. Рувякина, Д. Вечев, З. Иванова, Ч. Найденов, Р. Раденска.

17. Някои особености на формирането на класите  у източните славяни. – Във:    И з с л е д в а н и я  в чест на професор доктор Христо Гандев (по случай 70-годишнитата от рождението му).  С., 1983, 73–85.

18. Образование  Киевской Руси. – E t.  h i s t., 11, 1983, 69–86.

 

1984

19. Биография на дружбата. Сборник. Състав. Хр. Дудевски, Емил Михайлов и др. С., Наука и изкуство; М., Прогрес, 1984. 411 с.

            Други състав.: С. Петрова, Р. Радкова, Л. Кехайов и др.

 

1986

20. Киевска Русия и България през Х в. – Във: Р у с к о-български връзки през вековете. С., 1986, 62–70.

 

1989

Дисертация за присъждане на степен „доктор на науките“: Формирането на Киевска Русия в руската и съветска историческа литература – основни насоки и представители. С., 1989. 564 л.

            Рец.: В. Тъпкова-Заимова, Ив. Божилов и Г. Бакалов.

            Автореферат. С., 1989. 24 с.

Представена от СУ „Климент Охридски“, Исторически факултет. Защитена пред СНС по Стара и средновековна история, Археология и Етнография, 19.Х.1989. Утв. от ВАК с Прот. № 14–9 от 27.12.1989.

 

21. Руси и българи през ранното Средновековие до 964 г. С., Унив. изд. „Климент Охридски“, 1989. 202 с.

 

1994

22. Образование Киевской Руси в ранней исторической литературе. – B u l g.  hist. rev., 1994, N 1, 66–76.

 

1999

23. Формирането  на Киевска Русия в историческата литература. Основни насоки и представители. С.,Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1999. 389 с.

24. Киевска Русия като културен феномен. – Г С У, ИФ, 87, 1999, 65–83.

 

2002

            Редактор:

25. Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. Ред. Елизария Рускова, Емил Михайлов и др. С., Хемус, 2002. 382 с.

            Други ред.: В. Гюзелев, Б. Мирчев, В. Ганчева, Ант. Бучуковска, Ант. Господинова, М. Минков.

 

            За него:

Вечев, Димитър. Проф. д.и.н. Емил Михайлов. [In memoriam]. – И с т.  прегл., 2005, № 3–4, с. 299.

 

Йорданка Спасова

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645