INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN STUDIES: EAST ASIAN, SOUTH ASIAN AND SOUTH-EAST ASIAN COUNTRIES AND THE WORLD: RELATIONSHIP AND INTERACTION. CALL FOR PAPERS

ПОК А Н А  

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

(студенти, докторанти, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, от други наши и чужди университети и изследователски звена, както и специалисти от сфери извън образованието)

 

„Страните от Източна Азия, Южна и Югоизточна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“

 

Посветена на „Климентови дни“ в СУ „Св.Климент Охридски“ и 125 годиини от основаване на университета

 

28 - 29 НОЕМВРИ  2013

(четвъртък-петък) 

 

СОФИЯ- ЦИЕК

 

Основни тематични направления:

  1. Език и литература – развитие и тенденции;
  2. Социална и културна динамика – проблеми и решения;
  3. Вътрешна политика и международни отношения, икономика и управление.

ЗА  КОНТАКТИ

E-mail: asiaconference_unisof@yahoo.com 

 

ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДАТИ

Официални езици на конференцията:

                     Български, английски, немски, френски и руски езици

Резюме на английски език

 

Обем на доклада

6 стандартни страници – 12 000 знака 

Техническите изисквания по оформяне на докладите ще бъдат изпратени допълнително на всеки участник след изпращането на заявката по електронната поща

Важни дати

До 31.10.2013 г.  - Попълване и изпращане на посочения по-горе адрес на електронната поща на заявка, която трябва да включва:

1.Име и фамилия на докладчика и задължително организацията, където работи на един от работните езици и на английски език;

2.Наименование на доклада на един от работните езици на конференцията и на английски език;

3. Резюме на доклада на един от работните езици на конференцията и на английски език.

До 10.11.2013 г. - Изпращане на съобщение за приет/неприет доклад;

 

До 15.12.2013 г. – Изпращане на доклада в електронна форма

 

28.11.2013 г.  9.00 ч. Откриване на конференцията в зала 1 на Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) на СУ „Св.Кл.Охридски“ , бул. Тодор Александров 79,  етаж 2-ри, метростанция „Опълченска“. 

29.11. 2013 г.  17.00 ч. Закриване на конференцията.

 

Такса участие:  За български студенти -10 лева;  

                               За всички останали български граждани -20 лева

Банкова сметка в лева: IBAN BG11STSA93000021282759 BIC STSABGSF
CALL FOR PAPERS

  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN STUDIES

(for BA, MA and PhD students, lecturers and professors from SU “St. Kliment Ohridski” and other universities in Bulgaria and abroad, as well as for scholars and specialists from research institutions)

 

EAST ASIAN, SOUTH ASIAN AND SOUTH-EAST ASIAN COUNTRIES AND THE WORLD – RELATIONSHIP AND INTERACTION

 

Dedicated to St. Kliment days at Sofia University St. Kliment Ohridski

28 - 29 November 2013

Center for Eastern Languages and Cultures, Sofia

 

 

Main thematic fields:

 

  1. Languages and literatures – development and tendencies;
  2. Social and cultural dynamics – problems and solutions;
  3. Domestic policies and international relations, economics and management.

CONTACT US

E-mail: asiaconferenceunisofia@gmail.com

 

REQUIREMENTS AND DEADLINES

Official languages of the conference:

Bulgarian, English, French, German and Russian

 

Size of conference papers:

6 standard pages, i.e. 12 000 Cyrillic/Latin characters

Summary in English Language 

Conference papers formatting requirements will be sent to the participants upon submission of application by e-mail

 

Important deadlines:

15.09.2013 Submission of the application to the above e-mail address. The application should contain the following information in one of the working languages of the conference and in English:

1. Name, title and affiliation of the author;

2. Paper title;

3. Paper abstract.

 

31.09.2013  Acceptance / Non-acceptance notice sent to  the applicants.

 

15.11.2013  Submission of the full text papers in electronic format.

 

28.11.2013  9.00 h. Official opening of the conference at Hall 1 in the Center for Eastern Languages and Cultures, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 79 “Todor Alexandrov” Blvd, floor 2

 

29.11.2013 17.00 h. Official closing of the conference  

 

Participation Fee: 20 euros

Bank account in euro: IBAN BG69STSA93000021282782 BIC STSABGSF


© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645